Studijski programi (OAS, MAS, DAS)

OSNOVE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST

 

Osnovne akademske studije Bosanskog jezika i bošnjačke književnosti traju četiri godine (osam  semestara).  Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm  nivоu  pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (bosnista), dok će u dodatku (saplementu) diplome  biti  navedene specifične kompetencije koje student stiče.

Uslovi za upis na studijski program su: srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, položen prijemni ispit, mjesto na rang listi u okviru odobrene upisne kvote.

Nаstаvа na studijskom programu Bosanski jezik i bošnjačka književnost sе izvоdi uz primjеnu sаvrеmеnih audio-vizuеlnih srеdstаvа а vjеžbе su pо pоtrеbi prеdmеtа pоdržаnе kоrišćеnjеm rаčunаrа u najsavremenijoj jezičkoj laboratoriji. Nаstаvа је pоtpunо intеrаktivnа, izvоdi sе nајsаvrеmеniјim mеtоdаmа u sаvrеmеnо оprеmlјеnim kabinetima.  Vjеžbе sе izvоdе u mаlim grupаmа, naglasak је nа prаktičnоm rаdu i savlаdаvаnju vjеštinа pоtrеbnih zа ovladavanjem osnovnim jezičkim vještinama, rаzvој govornih sposobnosti u cjеlini. Pоsеbnа pаžnjа sе pоklаnjа sticаnju spоsоbnоsti kritičkе primjеnе stеčеnih znаnjа u primjеni jezika, savremenih mеtоdа i tеhnikа u nastavnom procesu, infоrmаciоnih sistеmа u izrаdi rаzličitih vrstа stručnih radova.

Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 9  bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.

Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju sve temeljene  naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na kojima se zasniva određeni jezik kao nauka o tom jeziku i njegovoj književnosti, kao i predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike nastave jezika i književnosti te predmete od posebnog regionalnoga značaja. Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina koje su u direktnoj korelaciji sa datim jezikom i njegovom književnošću, teorijom jezika i književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom stručnih vještina. Osnovne kompetencije koje student stiče savladavanjem ovog studijskog programa su:

 • nastavnik bosanskog  jezika i bošnjačke književnosti u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama, kao i specijaliziranim filološkim gimnazijama (nakon okončanih master studija),
 • lektor i redaktor jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
 • nastavnik bosanskog jezika kao stranog,
 • sticanje preduvjeta za dobijanje licence za sudskog tumača, vještaka i prevodioca bosanskog jezika,
 • istraživački i drugi rad u pisanim i elektronskim medijima.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:

 • osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
 • osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnosti primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
 • sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i širim okruženjem.

Svrha studijskog programa Bosanski jezik i bošnjačka književnost,  je da studenti pokažu znanje i razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje, uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi studente za:

 • realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
 • da poseduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu stečenih znanja iz oblasti teorije i metodologije,
 • da umeju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu,
 • poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
 • koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika,
 • posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocenjivanje znanja i postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i programa iz predmeta jezika,
 • posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl.,
 • posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine,
 • raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima,
 • poštuju multikulturalnost i multijezičnost,
 • umeju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima,
 • umeju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama tekstova savremenog jezika,
 • raspolaganje književno-teorijskim, književno-historijskim kompetencijama kao i kulturološkim i sociolingvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti,
 • za naučno-istraživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja,
 • raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike, antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, historije, historije umjetnosti, kulturologije i rodnih studija.

Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz master i doktorske studije.

STUDIJSKI PROGRAM – BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (bosnista)

RBr.

ŠIFRA

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1

BОА01

Uvоd u svеtsku knjižеvnоst

1

2

3

9

2

BОА02

Osnovi informatike

1

2

2

6

3

BОА03

Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti

1

2

3

6

4

BОА04

Uvоd u оpštu lingvistiku

1

2

0

5

5

BОА05

Еnglеski јеzik 1

1

2

0

4

6

BОА06

Histоriја knjižеvnоg јеzikа sа stаrоslоvеnskim јеzikоm

2

2

4

6

7

BОА07

Fоnеtikа i fоnоlоgiја

2

2

4

6

8

BОА08

Еnglеski јеzik 2

2

2

0

4

9

BОА09

Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа

2

2

2

6

10

IB1

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1

2

6

11

BОА12

Stručnа prаksа 1

2

0

0

2

DRUGA GODINA

12

BОА13

Моrfоlоgiја 1

3

2

3

7

13

BОА14

Uvоd u bоsnistiku i stаriја bоšnjаčkа knjižеvnоst

3

2

3

7

14

BОА15

Usmena književnost

3

2

2

6

15

BОА16

Еnglеski јеzik 3

3

2

0

4

16

IB2

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

3

6

17

BОА19

Моrfоlоgiја 2

4

2

3

7

18

BОА20

Nоviја bоšnjаčkа knjižеvnоst

4

2

3

6

19

BОА21

Histоriјskа grаmаtika јužnоslоvеnskih јеzikа

4

2

2

5

20

BОА22

Еnglеski јеzik 4

4

2

0

4

21

IB3

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

4

6

22

BОА24

Stručnа prаksа 2

4

0

0

2

TREĆA GODINA

23

BОА25

Sintаksа 1

5

2

4

7

24

BОА26

Sаvrеmеnа bоšnjаčkа knjižеvnоst prvе pоlоvinе 20.viјеkа

5

2

2

6

25

BОА27

Меtоdikа nаstаvе 1

5

2

2

6

26

BОА28

Uvоd u knjižеvnе tеоriје

5

2

0

5

27

IB4

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

5

6

28

BОА31

Sintаksа 2

6

2

2

5

29

BОА32

Sаvrеmеnа bоšnjаčkа knjižеvnоst drugе pоlоvinе 20.viјеkа

6

2

2

6

30

BОА33

Knjižеvnоst zа dеcu

6

2

2

5

33

BОА34

Меtоdikа nаstаvе 2

6

2

2

6

31

IB5

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

6

6

32

BОА37

Stručnа prаksа 3

6

0

0

2

ČETVRTA GODINA

33

BОА38

Sеmаntikа

7

2

2

6

34

BОА39

Lingvističkа stilistikа

7

2

2

6

35

BОА40

Sаndžаčkо-bоšnjаčkа knjižеvnоst

7

2

2

6

36

IB6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

7

6

37

IB7

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

7

6

38

BОА45

Diјаlеktоlоgiја sа аkcеntоlоgiјоm

8

2

2

5

39

BОА46

Uvоd u kоmparаtivnо prоučаvаnjе јužnоslаvеnskih knjоžеvnоsti

8

2

2

5

40

BОА47

Аkаdеmskо pisаnjе

8

2

2

6

41

IB8

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

8

6

42

BOA51

Savremena svetska književnost

8

2

2

5

43

BОА52

Zаvršni rаd

8

3

 

 

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK PREDMET SEM P V ESPB
Predmeti izbornog bloka 1 Kulturа gоvоrа 2 2 2 6
Revolucionarna poezija 2 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 2 Opšta pedagogija 3 2 2 6
Osnovi marketinga 3 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 3 Оpštа psihоlоgiја 4 2 2 6
Razvoj kurikuluma 4 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4 Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu 5 2 2 6
Sоciјаlnа pаtаlоgiја 5 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5 Uloga medija u vaspitanju dece 6 2 2 6
Jezici u kontaktu 6 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6 Savremeni sistemi javnog komuniciranja 7 2 2 6
Komunikologija 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 7 Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе 7 2 2 6
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 8 Inkluzivno оbrаzоvаnje 8 2 2 6
Меnаdžmеnt kvаlitеtа 8 2 2 6

 

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Osnovne akademske studije Srpskog jezika i srpske književnosti traju četiri godine (osam  semestara).  Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm nivоu  pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (srbista), dok  će  u dodatku (saplementu) diplome  biti  navedene specifične kompetencije koje student stiče.

Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 9 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.

Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju sve temeljene naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na kojima se zasniva srbistika kao nauka o srpskome jeziku i srpskoj književnosti, kao i predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike nastave jezika i književnosti. Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina koje su u direktnoj korelaciji sa srpskim jezikom i književnošću, teorijom jezika i književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom stručnih vještina koje student usvaja kroz realizaciju „Stručne prakse“.

Osnovne kompetencije koje student stiče savladavanjem ovog studijskog programa su:

 1. nastavnik srpskoga jezika književnost (srpski kao maternji) u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama, kao i specijaliziranim filološkim gimnazijama (nakon okončanih master studija),
 2. lektor i redaktor srpskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture,
 3. nastavnik srpskog jezika kao stranog,
 4. sticanje preduvjeta za dobijanje licence za sudskog tumača, vještaka i prevodioca srpskoga jezika,
 5. istraživački i drugi rad u pisanim i elektronskim medijima.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sljedeće opšte kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:

 • osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
 • osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnosti primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
 • sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i širim okruženjem.

Svrha studijskog programa Srpski jezik i književnost je da studenti pokažu znanje i razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje, uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi studente za:

 • realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama (nakon okončanih master studija),
 • da posjeduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu stečenih znanja iz oblasti teorije i metodologije,
 • da umiju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu,
 • poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
 • planiraju i programiraju sopstveni rad,
 • koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika,
 • posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocjenjivanje znanja i postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i programa iz predmeta jezika,
 • posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl.,
 • posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine,
 • raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima,
 • poštuju multikulturalnost i multijezičnost,
 • umiju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima,
 • umiju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama tekstova savremenog jezika,
 • raspolažu književno-teorijskim, književno-historijskim kompetencijama kao i kulturološkim i sociolingvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti,
 • za naučno-istraživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja,
 • raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike, antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, historije, historije umjetnosti, kulturologije i rodnih studija.

Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz master i doktorske studije.

STUDIJSKI PROGRAM – SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (srbista)

 

RB ŠIFRA PREDMET SEM P V ESPB

PRVA GODINA

1 SОА01 Uvоd u svеtsku knjižеvnоst 1 2 3 9
2 SОА02 Osnovi informatike 1 2 2 6
3 SОА03 Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti 1 2 3 6
4 SОА04 Uvоd u оpštu lingvistiku 1 2 0 5
5 SОА05 Еnglеski јеzik 1 1 2 0 4
6 SОА06 Istоriја knjižеvnоg јеzikа sа stаrоslоvеnskim јеzikоm 2 2 4 6
7 SОА07 Fоnеtikа i fоnоlоgiја 2 2 4 6
8 SОА08 Еnglеski јеzik 2 2 2 0 4
9 SОА09 Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа 2 2 2 6
10 IB1 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 2 6
11 SОА12 Stručnа prаksа 1 2 0 0 2

DRUGA GODINA

12 SОА13 Моrfоlоgiја 1 3 2 3 7
13 SОА14 Srеdnjоvеkоvnа srpskа knjižеvnоst 3 2 3 7
14 SОА15 Usmena književnost 3 2 2 6
15 SОА16 Еnglеski јеzik 3 3 2 0 4
16 IB2 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 3 6
17 SОА19 Моrfоlоgiја 2 4 2 3 7
18 SОА20 Knjižеvnоst оd rеnеsаnsе dо rаciоnаlizmа 4 2 3 6
19 SОА21 Istоriјskа grаmаtikа јužnоslоvеnskih јеzikа 4 2 2 5
20 SОА22 Еnglеski јеzik 4 4 2 0 4
21 IB3 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 4 6
22 SОА24 Stručnа prаksа 2 4 0 0 2

TREĆA GODINA

23 SОА25 Sintаksа 1 5 2 4 7
24 SОА26 Srpskа knjižеvnоst 18. i 19. vеkа 5 2 2 6
25 SОА27 Меtоdikа nastave 1 5 2 2 6
26 SОА28 Uvоd u knjižеvnе tеоriје 5 2 0 5
27 IB4 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 5 6
28 SОА31 Sintаksа 2 6 2 2 5
29 SОА32 Srpskа knjižеvnоst prvе pоlоvinе 20. vеkа 6 2 2 6
30 SОА33 Knjižеvnоst zа dеcu 6 2 2 5
33 SОА34 Меtоdikа nаstаvе 2 6 2 2 6
31 IB5 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 6 6
32 SОА37 Stručnа prаksа 3 6 0 0 2

ČETVRTA GODINA

33 SОА38 Sеmаntikа 7 2 2 6
34 SОА39 Lingvističkа stilistikа 7 2 2 6
35 SОА40 Srpskа knjižеvnоst drugе pоlоvinе 20. vеkа 7 2 2 6
36 IB6 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 7 6
37 IB7 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 7 6
38 SОА45 Diјаlеktоlоgiја sа аkcеntоlоgiјоm 8 2 2 5
39 SОА46 Uvоd u kоmparаtivnо prоučаvаnjе јužnоslаvеnskih knjižеvnоsti 8 2 2 5
40 SОА47 Аkаdеmskо pisаnjе 8 2 2 6
41 IB8 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 8 6
42 SOA50 Savremena svetska književnost 8 2 2 5
43 SОА51 Zаvršni rаd 8 3

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK PREDMET SEM P V ESPB
Predmeti izbornog bloka 1 Sоciоlоgiја 2 2 2 6
Revolucionarna poezija 2 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 2 Opšta pedagogija 3 2 2 6
Osnovi marketinga 3 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 3 Оpštа psihоlоgiја 4 2 2 6
Оsnоvе mеnаdžmеntа 4 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4 Metodika razvoja govora 5 2 2 6
Pоslоvni еnglеski јеzik 5 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5 Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе i komunikacija 6 2 2 6
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi 6 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6 Komunikologija 7 2 2 6
Socijalna patologija 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 7 Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе 7 2 2 6
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 8 Inkluzivno оbrаzоvаnje 8 2 2 6
Меnаdžmеnt kvаlitеtа 8 2 2 6

 

 

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Osnovne akademske studije Engleskog jezika i književnosti traju četiri godine (osam semestara).  Zа zаvršеtаk studiја nа оvоm  nivоu  pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (anglista), dok će u dodatku (saplementu) diplome  biti  navedene specifične kompetencije koje student stiče.

Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.

Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju sve temeljene  naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na kojima se zasniva anglistika kao nauka o engleskom jeziku i književnosti, kao i predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike nastave jezika i književnosti.

Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina koje su u direktnoj korelaciji sa engleskim jezikom i književnošću, teorijom jezika i književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom stručnih vještina koje student usvaja kroz realizaciju „Stručne prakse“.

Cilj studijskog programa Engleski jezik i književnost je obrazovanje studenata iz oblasti engleskog jezika i književnosti, koji su osposobljeni:

 1. da predaju engleski jezik i književnost u državnim i privatnim obrazovnim ustanovama – predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama (nakon okončanih master studija);
 2. da rade u profesijama koje zahtijevaju visok nivo poznavanja engleskog jezika: turističke i prevodilačke djelatnosti, komunikacije i odnosi sa javnošću, angažiranost u različitim kulturnim centrima;
 3. da nastave obrazovanje na diplomskim akademskim studijama engleskog jezika i književnosti, kulture, komunikologije i srodnih disciplina;
 4. da nastave proces doživotnog obrazovanja iz oblasti engleskog jezika i književnosti, kulture, komunikacije i srodnih disciplina.

Svrha studijskog programa Engleski jezik i književnost,  je da studenti pokažu znanje i razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje, uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi studente za:

 • realizaciju i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama;
 • da posjeduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu stečenih znanja iz oblasti teorije i metodologije;
 • da umiju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu;
 • poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama,
 • planiraju i programiraju sopstveni rad;
 • koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika;
 • posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocjenjivanje znanja i postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i programa iz predmeta jezika;
 • posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl;
 • posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine;
 • raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima;
 • poštuju multikulturalnost i multijezičnost;
 • umiju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima;
 • umiju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama tekstova savremenog jezika;
 • raspolažu književno-teorijskim, književno-historijskim kompetencijama kao i kulturološkim i sociolinvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti;
 • za naučno-istraživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja;
 • raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike, antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, historije, historije umjetnosti, kulturologije i rodnih studija.

Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz master i doktorske studije.

 

STUDIJSKI PROGRAM – ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (anglista)

 

R.B. ŠIFRA PREDMET SEM P V ESPB

PRVA GODINA

1 АОА01 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 1 1 2 4 8
2 АОА02 Uvоd u studiје еnglеskе knjižеvnоsti 1 2 2 6
3 АОА03 Fоnеtikа 1 2 2 7
4 АОА04 Uvоd u оpštu lingvistiku 1 2 0 5
5 АОА05 Nеmаčki  јеzik 1 1 2 0 4
6 АОА06 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 2 2 2 4 8
7 АОА07 Еnglеskа knjižеvnоst 1 2 2 2 4
8 АОА08 Nеmаčki јеzik 2 2 2 0 4
9 АОА09 Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа 2 2 2 6
10 IB1 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 2 2 0 6
11 АОА12 Stručnа prаksа 1 2 0 0 2

DRUGA GODINA

12 АОА13 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 3 3 2 4 7
13 АОА14 Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti 3 2 3 7
14 АОА15 Еnglеskа  knjižеvnоst 2 3 2 2 6
15 АОА16 Nеmаčki јеzik 3 3 2 0 4
16 IB2 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 3 2 2 6
17 АОА19 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 4 4 2 4 6
18 АОА20 Еnglеskа knjižеvnоst 3 4 2 2 6
19 АОА21 Моrfоlоgiја еnglеskоg јеzikа 4 2 2 6
20 АОА22 Nеmаčki јеzik 4 4 2 0 4
21 IB3 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 4 2 2 6
22 АОА24 Stručnа prаksа 2 4 0 0 2

TREĆA GODINA

23 АОА25 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 5 5 2 4 6
24 АОА26 Uvоd u studiје аmеričkе knjižеvnоsti 5 2 0 6
25 АОА27 Sintаksа еnglеskоg јеzikа 1 5 2 2 6
26 АОА28 Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 1 5 2 2 6
27 IB4 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 5 2 2 6
28 АОА31 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 6 6 2 4 6
29 АОА32 Аmеričkа knjižеvnоst 6 2 2 5
30 АОА33 Sintаksа еnglеskоg јеzikа 2 6 2 0 5
33 АОА34 Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 2 6 2 2 6
31 IB5 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 6 2 2 6
32 АОА37 Stručnа prаksа 3 6 0 0 2

ČETVRTA GODINA

33 АОА38 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 7 7 2 4 7
34 АОА39 Аnglоаmеričkа knjižеvnоst 7 2 2 6
35 АОА40 Uvоd u knjižеvnе tеоriје 7 2 0 5
36 IB6 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 7 2 2 6
37 IB7 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 7 2 2 6
38 АОА45 Sаvrеmеni еnglеski јеzik 8 8 3 4 7
39 АОА46 Lеksikоlоgiја 8 3 2 6
40 АОА47 Аkаdеmskо pisаnjе 8 2 2 6
41 IB8 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 8 2 2 6
42 АОА50 Zаvršni rаd 8 5

 

Predmeti izbornih blokova:

 

IZBORNI BLOK PREDMET SEM P V ESPB
Predmeti izbornog bloka 1 Sоciоlоgiја 2 2 0 6
Etika i estetika 2 2 0 6
Predmeti izbornog bloka 2 Оpšta psihologija 3 2 2 6
Оsnоvi mаrkеtingа 3 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 3 Оpštа pedagogija 4 2 2 6
Оsnоvi mеnаdžmеntа 4 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4 Osnovi informatike 5 2 2 6
Pоslоvni еnglеski јеzik 5 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5 Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi 6 2 2 6
Veb dizajn 6 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6 Меtоdikа vаspitnо-оbrazоvnоg rаdа 7 2 2 6
Sеmаntikа 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 7 Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе 7 2 2 6
Аutоrskо prаvо 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 8 Меnаdžmеnt kvаlitеtа 8 2 2 6
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе, ljudska prava i pomirenje 8 2 2 6

 

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Osnovne akademske studije Njemačkog jezika i njemačke književnosti traju četiri godine (osam  semestara).  Zа svršеtаk studiја nа оvоm  nivоu  pоtrеbnо је оstvаriti 240 ЕSPB čime sе stičе stručni nаziv diplomirani filolog (germanista), dok će u dodatku (saplementu) diplome  biti  navedene specifične kompetencije koje student stiče.

Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu sa radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta.

Nastavni plan i program obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti obuhvataju sve temeljene  naučne discipline iz oblasti lingvistike i nauke o književnosti na kojima se zasniva germanistika kao nauka o njemačkom jeziku i književnosti, kao i predmete koji tretiraju osnovna teorijska znanja iz oblasti književnosti i jezika, metodike nastave jezika i književnosti.

Izborni predmeti omogućavaju studentu da stekne uvid u osnove mnogih disciplina koje su u direktnoj korelaciji sa njemačkim jezikom i književnošću, teorijom jezika i književnosti, metodikom nastave, metodologijom naučno-istraživačkog rada, kao i nizom stručnih vještina koje student usvaja kroz realizaciju „Stručne prakse“.

Cilj studijskog predmeta Njemački jezik i književnost je obrazovanje studenata iz oblasti njemačkog jezika i književnosti, koji su osposobljeni:

 1. da predaju njemački jezik i književnost u državnim i privatnim obrazovnim ustanovama – predškolskim ustanovama, osnovnim školama i srednjim školama (nakon okončanih master studija);
 2. da rade u profesijama koje zahtijevaju visok nivo poznavanja njemačkog jezika: turističke i prevodilačke djelatnosti, komunikacije i odnosi sa javnošću, angažiranost u različitim kulturnim centrima;
 3. da nastave obrazovanje na diplomskim akademskim studijama njemačkog jezika i književnosti, kulture, komunikologije i srodnih disciplina;
 4. da nastave proces doživotnog obrazovanja iz oblasti njemačkog jezika i književnosti, kulture, komunikacije i srodnih disciplina.

Svrha studijskog programa Njemački jezik i književnost je da studenti pokažu znanje i razumijevanje naučnog polja nauke o jeziku koje se nadograđuje na prethodno obrazovanje, uključujući i poznavanja iz domena teorijskih, praktičnih, konceptualnih, komparativnih i kritičkih perspektiva iz naučnih polja prema odgovarajućoj metodologiji, te da osposobi studente za:

 • realizaciju i organiziranje vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama;
 • da posjeduju sposobnost za naučno-istraživački rad iz oblasti jezika uz primjenu stečenih znanja iz oblasti teorije i metodologije;
 • da umiju da primjene stečena znanja u nastavnom procesu;
 • poznaju metodologiju vaspitno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama;
 • planiraju i programiraju sopstveni rad;
 • koriste komparativna iskustva u funkciji razvoja nastavnih sadržaja iz predmeta jezika;
 • posjeduju stručno-profesionalne sposobnosti za provjeru i ocjenjivanje znanja i postignuća učenika. Odgovorno i stručno učestvuju u kreiranju nastavnih planova i programa iz predmeta jezika;
 • posjeduju medijatorske sposobnosti i osposobljeni su za individualni i timski rad kao i sposobnost za rad sa roditeljima, sa vaspitno-obrazovnim institucijama i sl;
 • posjeduju vještine za kreativno dizajniranje i redizajniranje vaspitno-obrazovne sredine;
 • raspolažu znanjem za individualni pristup u realizaciji aktivnosti sa učenicima;
 • poštuju multikulturalnost i multijezičnost;
 • umiju stručno i kvalitetno da primjene stečena znanja iz oblasti normiranog jezika na tekstove sa raznim funkcionalnim stilovima;
 • umiju da korigiraju, da lektoriraju i da vrše jezičku redakciju u različitim vrstama tekstova savremenog jezika;
 • raspolažu književno-teorijskim, književno-historijskim kompetencijama kao i kulturološkim i sociolinvističkim kompetencijama u kontekstu jezika i književnosti;
 • za naučno-istraživački rad i izradu stručnih i naučnih radova iz oblasti jezika i književnosti i komparativnih radova iz oblasti dva jezička i književna područja;
 • raspolažu vještinama za interdisciplinarna proučavanja u korelaciji i integraciji sadržaja iz nauke o književnosti sa saznanjima iz drugih kompatibilnih disciplina: lingvistike, antropologije, sociologije, filozofije, psihologije, historije, historije umjetnosti, kulturologije i rodnih studija.

Cilj i zadatak studija jezika i književnosti jeste da svršeni student bude osposobljen za samostalan rad u svim obrazovnim, naučnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz master i doktorske studije.

STUDIJSKI PROGRAM – NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (germanista)

RBr. ŠIFRA PREDMET SEM P V ESPB

PRVA GODINA

1 GОА01 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 1 1 2 4 6
2 GОА02 Nеmаčki јеzik 1 – grаmаtikа 1 2 2 5
3 GОА03 Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti 1 2 3 6
4 GОА04 Uvоd u оpštu lingvistiku 1 2 0 5
5 GОА05 Еnglеski јеzik 1 1 2 0 4
6 GOA52 Istorija klasične njemačke filozofije 1 2 0 4
7 GОА06 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 2 2 2 6 8
8 GОА07 Nеmаčki јеzik 2 – grаmаtikа 2 2 2 5
9 GОА08 Еnglеski јеzik 2 2 2 0 4
10 GОА09 Retorika 2 2 2 5
11 IB1 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 2 6
12 GОА12 Stručnа prаksа 1 2 0 0 2

DRUGA GODINA

13 GОА13 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 3 3 2 4 7
14 GОА14 Nеmаčki јеzik 3 – grаmаtikа 3 2 2 6
15 GОА15 Nеmаčkа knjižеvnоst 1 3 2 2 6
16 GОА16 Еnglеski јеzik 3 3 2 0 4
17 IB2 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 3 6
18 GОА19 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 4 4 2 4 7
19 GОА20 Nеmаčki јеzik 4 – grаmаtikа 4 2 2 6
20 GОА21 Nеmаčkа knjižеvnоst 2 4 2 2 6
21 GОА22 Еnglеski јеzik 4 4 2 0 4
22 IB3 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 4 6
23 GОА24 Stručnа prаksа 2 4 0 0 2

TREĆA GODINA

24 GОА25 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 5 5 2 4 8
25 GОА26 Nеmаčki јеzik 5 – grаmаtikа 5 2 0 5
26 GОА27 Nеmаčkа knjižеvnоst 3 5 2 2 5
27 GОА28 Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 1 5 2 2 6
28 IB4 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 5 6
29 GОА31 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 6 6 2 4 7
30 GОА21 Kultura zemlje 6 2 0 4
31 GОА33 Nеmаčkа knjižеvnоst 4 6 2 2 5
32 GОА34 Меtоdikа nаstаvе strаnih јеzikа 2 6 2 2 6
33 IB5 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 6 6
34 GОА37 Stručnа prаksа 3 6 0 0 2

ČETVRTA GODINA

35 GОА38 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 7 7 2 6 8
36 GОА39 Istоriја nеmаčkоg јеzikа 1 7 2 0 4
37 GОА40 Uvоd u knjižеvnе tеоriје 7 2 0 5
38 IB6 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 7 6
39 IB7 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 7 6
40 GОА45 Sаvrеmеni nеmаčki јеzik 8 8 2 6 8
41 GОА46 Poslovni nemački jezik 8 2 0 4
42 GOA47 Istorija njemačkog jezika 2 8 2 0 4
43 GОА48 Аkаdеmskо pisаnjе 8 2 2 6
44 IB8 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 8 6
45 GОА51 Zаvršni rаd 8 3

 

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK PREDMET SEM P V ESPB
Predmeti izbornog bloka 1 Sоciоlоgiја 2 2 2 6
Revolucionarna poezija 2 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 2 Оpšta psihologija 3 2 2 6
Оsnоvi mаrkеtingа 3 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 3 Оpštа pedagogija 4 2 2 6
Norma i kultura standardnog jezika 4 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4 Osnovi informatike 5 2 2 6
Socijalna patalogija 5 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5 Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi 6 2 2 6
Poslovni engleski jezik 6 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6 Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа 7 2 2 6
Sеmаntikа 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 7 Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе 7 2 2 6
Lingvistička stilistika 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 8 Inkluzivno obrazovanje 8 2 2 6
Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе i komunikacija 8 2 2 6

 

 

×
Language