Studijski programi (OAS, MAS, DAS)

OSNOVE STUDIJE

STUDIJSKI PROGRAM: BOSANSKI JEZIK I BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST

 

Naziv studijskog programa : Bosanski jezik i književnost

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman filoloških nauka u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umjetničko polje: Društveno- humanističke nauke

Naučna, stručna ili umjetnička oblast:Filologija

Vrsta studija: osnovne akademske studije

Obim studija izražen ESPB bodovima: 240 ESPB

Naziv diplome: diplomirani filolog (bosnista)

Dužina studija: četiri godine

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa:

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 15

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela:

Jezik na kome se izvodi studijski program: bosanski jezik

 

Studijski program ima za cilj studentima pružiti temeljna znanja za rad u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama i osposobi ih za zanimanje nastavnika bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, kao i za obavljanje djelatnosti u oblastima lingvistike i nastave obrazovanja. Savladavanjem općih i specifičnih kompetencija, student je osposobljen za samostalno obavljanje sljedećih profesionalnih djelatnosti:

 • nastavnik bosanskog jezika i bošnjačke književnosti u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama općeg i filološkog usmjerenja (uz završene master studije),
 • lektor i redaktor u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture.

 

Akademski naziv koji se stiče po završenim studijama je diplomirani filolog (bosnista).

Na prvu godinu OAS mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine i položenim prijemnim ispitom. Dužina trajanja studija je 4 godine (8 semestara), s prosječno 20 časova aktivne nastave nedjeljno i najmanje 10 časova predavanja u svakom semestru studijskog programa. Nastava u trajanju od četiri godine obuhvata 44 predmeta, stručne, općeobrazovne predmete, kao i veliki broj izbornih predmeta. Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu s radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni, a ocjenjivanje studenata obuhvata predispitne obaveze i završni ispit.

Svrha studijskog programa je da, u skladu s najvišim akademskim standardima, obezbjedi kvalitetnu ponudu sticanja naučnih i stručnih znanja i vještina studenata. Studijski program Bosanski jezik i bošnjačka književnost objedinjuje kategorije teorijskog i praktičnog usavršavanja znanja kao komponenata jedinstvenog obrazovnog procesa s ciljem sticanja kompetencija studenata i osposobljavanja istih za obavljanje poslova iz struke.

Koncepcija studijskog programa profilirana je tako da svršeniku daje mogućnost široke zapošljivosti u organizacijama od fundamentalne i opće važnosti za društvo.

Svršetkom studija, studenti se osposobljavaju za sljedeća zanimanja:

 • nastavnik bosanskog jezika i književnosti u osnovnim školama (uz završene master studije);
 • profesor bosanskog jezika i književnosti u srednjim stručnim školama, gimnazijama (uz završene master studije);
 • saradnik u nastavi na visokoškolskim ustanovama (uz završene master studije);
 • lektor bosanskog jezika (u medijskom sektoru, izdavačkom sektoru, institucijama kulture);
 • redaktor bosanskog jezika (u medijskom sektoru, izdavačkom sektoru, institucijama kulture);
 • profesor bosanskog jezika kao stranog u lektoratima bosanskog jezika na slavističkim katedrama u inostranstvu;
 • književni kritičar u časopisima, istraživačkim centrima, institucijama kulture;
 • prevodilac bosanskog jezika (uz podrazumijevano polaganje ispita za sudskoga tumača)

 

Savladavanjem studijskog programa, student stiče sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:

 • osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
 • osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
 • sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i širim okruženjem;
 • osnovna saznanja iz oblasti pedagoško-psiholoških disciplina i sposobnost da svoja znanja, umijeća i vještine formulira i preporuči budućim učenicima korišćenjem najsavremenijih nastavnih metoda.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče i sljedeće specifične kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja profesionalne djelatnosti: temeljno poznavanje i razumijevanje historijskih, trenutno važećih i perspektivnih disciplina bosanske filologije; poznavanje fonoloških, gramatičkih, leksičkih, semantičkih, stilističkih osobenosti i tendencija razvoja bosanskog jezika, njegove historije, savremenog sistema i razvojnih tendencija; sposobnost analize jezika u sinhronoj i dijahronoj perspektivi primjenom osnovnih znanja iz opće lingvistike; sposobnost korišćenja izvora različitog tipa, poznavanje istorije i savremenog stanja bošnjačke i svjetske književnosti; razumijevanje književnog djela u kontekstu kulturne epohe; sposobnost analize književnog djela primjenom osnovnih znanja iz teorije i istorije književnosti; sposobnost rješavanja konkretnih filoloških problema primjenom naučnih metoda i postupaka; sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti i njihove primjene u praksi; sposobnost demonstracije upotrebe osnova tehnike naučnog rada i sposobnost u izboru, organiziranju i upotrebi relevantne literature u svim ponuđenim oblastima; znanje stranog jezika na nivou pisane i usmene komunikacije.

Savladavanjem općih i specifičnih kompetencija, student je osposobljen za sljedeće profesionalne djelatnosti: nastavnik bosanskog jezika i bošnjačke književnosti u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama općeg i filološkog usmerenja (uz završene master studije), lektor i redaktor bosanskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture.

Ciljevi i zadaci studijskog programa Bosanski jezik i bošnjačka književnost jesu da:

 • svršeni student bude osposobljen za samostalni rad u svim obrazovnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz master i doktorske studije;
 • studenti se osposobljavaju za sticanje toerijskih i praktičnih znanja i vještina iz bosanskoga jezika i bošnjačke književnosti;
 • studenti se osposobljavaju za profesionalni rad u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim institucijama, institucijama kulture i medijima;
 • studenti u procesu studiranja stiču temeljna znanja svih razina nauke o jeziku, odnosno na fonološkome, morfološkome, sintaksičkome, semantičkome, dijalektološkome sinhronom presjeku bosanskoga jezika, te cjelokupnu historijsku evoluciju razvoja bosanskoga jezika, kao i standard i normu savremenoga jezičkoga izraza;
 • studenti u procesu studiranja stiču temeljna znanja iz nauke o književnosti na književnohistorijskom, teorijskom i metodološkome nivou razvoja bošnjačkoga književnoga kanona, kao i južnoslovenske interliterarne književne zajednice, te svjetske književnosti i teorije književnosti i književnih teorija. Ovim sveuobuhvatnim studijskim procesom osposobljavaju se za tumačenje i vrednovanja književnih procesa i djela pojedinačnih opusa autora;
 • studenti ovladaju sposobnostima i vještinama koje su im neophodne za bavljenje predviđenim profesijama: vještinom prenošenja znanja o nauci o bosanskom jeziku i bošnjačkoj književnosti učenicima kojima je bosanski maternji jezik, vještinom prenošenja znanja o nauci o bosanskom kao stranom jeziku;
 • student ovlada znanjima neophodnim za bavljenje naučnoistraživačkim radom u užoj naučnoj oblasti bosanski jezik i bošnjačka književnost i formira osnovu za nastavak obrazovanja na master akademskim studijama.

 

Student se u procesu studiranja upoznaje s osnovama pedagoško-psiholoških, metodičkih, filozofskih, kulturoloških, socioloških, informatičkih i pravnih disciplina koje im daju širu obrazovnu sliku i osposobljavaju ih da svoja znanja, umijeća i vještine prenesu drugima najsavremenijim nastavničkim metodama i pristupima.

STUDIJSKI PROGRAM – BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (bosnista)

RBr.

ŠIFRA

PREDMET

SEM

P

V

ESPB

PRVA GODINA

1

BОА01

Uvоd u svеtsku knjižеvnоst

1

2

3

9

2

BОА02

Osnovi informatike

1

2

2

6

3

BОА03

Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti

1

2

3

6

4

BОА04

Uvоd u оpštu lingvistiku

1

2

0

5

5

BОА05

Еnglеski јеzik 1

1

2

0

4

6

BОА06

Histоriја knjižеvnоg јеzikа sа stаrоslоvеnskim јеzikоm

2

2

4

6

7

BОА07

Fоnеtikа i fоnоlоgiја

2

2

4

6

8

BОА08

Еnglеski јеzik 2

2

2

0

4

9

BОА09

Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа

2

2

2

6

10

IB1

Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1

2

6

11

BОА12

Stručnа prаksа 1

2

0

0

2

DRUGA GODINA

12

BОА13

Моrfоlоgiја 1

3

2

3

7

13

BОА14

Uvоd u bоsnistiku i stаriја bоšnjаčkа knjižеvnоst

3

2

3

7

14

BОА15

Usmena književnost

3

2

2

6

15

BОА16

Еnglеski јеzik 3

3

2

0

4

16

IB2

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2

3

6

17

BОА19

Моrfоlоgiја 2

4

2

3

7

18

BОА20

Nоviја bоšnjаčkа knjižеvnоst

4

2

3

6

19

BОА21

Histоriјskа grаmаtika јužnоslоvеnskih јеzikа

4

2

2

5

20

BОА22

Еnglеski јеzik 4

4

2

0

4

21

IB3

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3

4

6

22

BОА24

Stručnа prаksа 2

4

0

0

2

TREĆA GODINA

23

BОА25

Sintаksа 1

5

2

4

7

24

BОА26

Sаvrеmеnа bоšnjаčkа knjižеvnоst prvе pоlоvinе 20.viјеkа

5

2

2

6

25

BОА27

Меtоdikа nаstаvе 1

5

2

2

6

26

BОА28

Uvоd u knjižеvnе tеоriје

5

2

0

5

27

IB4

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4

5

6

28

BОА31

Sintаksа 2

6

2

2

5

29

BОА32

Sаvrеmеnа bоšnjаčkа knjižеvnоst drugе pоlоvinе 20.viјеkа

6

2

2

6

30

BОА33

Knjižеvnоst zа dеcu

6

2

2

5

33

BОА34

Меtоdikа nаstаvе 2

6

2

2

6

31

IB5

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5

6

6

32

BОА37

Stručnа prаksа 3

6

0

0

2

ČETVRTA GODINA

33

BОА38

Sеmаntikа

7

2

2

6

34

BОА39

Lingvističkа stilistikа

7

2

2

6

35

BОА40

Sаndžаčkо-bоšnjаčkа knjižеvnоst

7

2

2

6

36

IB6

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6

7

6

37

IB7

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7

7

6

38

BОА45

Diјаlеktоlоgiја sа аkcеntоlоgiјоm

8

2

2

5

39

BОА46

Uvоd u kоmparаtivnо prоučаvаnjе јužnоslаvеnskih knjоžеvnоsti

8

2

2

5

40

BОА47

Аkаdеmskо pisаnjе

8

2

2

6

41

IB8

Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8

8

6

42

BOA51

Savremena svetska književnost

8

2

2

5

43

BОА52

Zаvršni rаd

8

3

 

 

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK PREDMET SEM P V ESPB
Predmeti izbornog bloka 1 Kulturа gоvоrа 2 2 2 6
Revolucionarna poezija 2 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 2 Opšta pedagogija 3 2 2 6
Osnovi marketinga 3 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 3 Оpštа psihоlоgiја 4 2 2 6
Razvoj kurikuluma 4 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4 Uvоd u pеdаgоšku psihоlоgiјu 5 2 2 6
Sоciјаlnа pаtаlоgiја 5 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5 Uloga medija u vaspitanju dece 6 2 2 6
Jezici u kontaktu 6 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6 Savremeni sistemi javnog komuniciranja 7 2 2 6
Komunikologija 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 7 Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе 7 2 2 6
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 8 Inkluzivno оbrаzоvаnje 8 2 2 6
Меnаdžmеnt kvаlitеtа 8 2 2 6

 

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH STUDIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv studijskog programa : Srpski jezik i književnost

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman filoloških nauka u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umjetničko polje: Društveno- humanističke nauke

Naučna, stručna ili umjetnička oblast: Filologija

Vrsta studija: osnovne akademske studije

Obim studija izražen ESPB bodovima: 240 ESPB

Naziv diplome: diplomirani filolog (bosnista)

Dužina studija: četiri godine

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa:

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 15

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela:

Jezik na kome se izvodi studijski program: srpski jezik

 

Studijski program ima za cilj studentima pružiti temeljna znanja za rad u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama i osposobi ih za zanimanje nastavnika srpskog jezika i srpske književnosti, kao i za obavljanje djelatnosti u oblastima lingvistike i nastave obrazovanja. Savladavanjem općih i specifičnih kompetencija, student je osposobljen za samostalno obavljanje sljedećih profesionalnih djelatnosti:

 • nastavnik srpskog jezika i srpske književnosti u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama općeg i filološkog usmjerenja (uz završene master studije),
 • lektor i redaktor u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture.

 

Akademski naziv koji se stiče po završenim studijama je diplomirani filolog (srbista).

Na prvu godinu OAS mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine i položenim prijemnim ispitom. Dužina trajanja studija je 4 godine (8 semestara), s prosječno 20 časova aktivne nastave nedjeljno i najmanje 10 časova predavanja u svakom semestru studijskog programa. Nastava u trajanju od četiri godine obuhvata 44 predmeta, stručne, općeobrazovne predmete, kao i veliki broj izbornih predmeta. Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu s radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni, a ocjenjivanje studenata obuhvata predispitne obaveze i završni ispit.

Svrha studijskog programa je da, u skladu s najvišim akademskim standardima, obezbjedi kvalitetnu ponudu sticanja naučnih i stručnih znanja i vještina studenata. Studijski program Srpski jezik i srpska književnost objedinjuje kategorije teorijskog i praktičnog usavršavanja znanja kao komponenata jedinstvenog obrazovnog procesa s ciljem sticanja kompetencija studenata i osposobljavanja istih za obavljanje poslova iz struke.

Koncepcija studijskog programa profilirana je tako da svršeniku daje mogućnost široke zapošljivosti u organizacijama od fundamentalne i opće važnosti za društvo.

Svršetkom studija, studenti se osposobljavaju za sljedeća zanimanja:

 • nastavnik srpskog jezika i književnosti u osnovnim školama (uz završene master studije);
 • profesor srpskog jezika i književnosti u srednjim stručnim školama, gimnazijama (uz završene master studije);
 • saradnik u nastavi na visokoškolskim ustanovama (uz završene master studije);
 • lektor srpskog jezika (u medijskom sektoru, izdavačkom sektoru, institucijama kulture);
 • redaktor srpskog jezika (u medijskom sektoru, izdavačkom sektoru, institucijama kulture);
 • profesor srpskog jezika kao stranog u lektoratima srpskog jezika na slavističkim katedrama u inostranstvu;
 • književni kritičar u časopisima, istraživačkim centrima, institucijama kulture;
 • prevodilac srpskog jezika (uz podrazumijevano polaganje ispita za sudskoga tumača)

 

Savladavanjem studijskog programa, student stiče sljedeće opće kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne djelatnosti:

 • osnovna teorijska znanja iz oblasti filoloških nauka (lingvistike i nauke o književnosti);
 • osnovna znanja o metodama filoloških istraživanja, sposobnost primjene filoloških metoda i postupaka u istraživanju, sposobnost kritičkog mišljenja i pristupa u istraživačkom procesu, sposobnost razumijevanja, izlaganja, kritičke analize, sinteze i rješavanja problema u oblasti filoloških nauka;
 • sposobnost primjene teorijskih filoloških znanja u praksi, sposobnost komunikacije i saradnje s užim i širim okruženjem;
 • osnovna saznanja iz oblasti pedagoško-psiholoških disciplina i sposobnost da svoja znanja, umijeća i vještine formulira i preporuči budućim učenicima korišćenjem najsavremenijih nastavnih metoda.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče i sljedeće specifične kompetencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja profesionalne djelatnosti: temeljno poznavanje i razumijevanje istorijskih, trenutno važećih i perspektivnih disciplina srpske filologije; poznavanje fonoloških, gramatičkih, leksičkih, semantičkih, stilističkih osobenosti i tendencija razvoja srpskog jezika, njegove historije, savremenog sistema i razvojnih tendencija; sposobnost analize jezika u sinhronoj i dijahronoj perspektivi primjenom osnovnih znanja iz opće lingvistike; sposobnost korišćenja izvora različitog tipa, poznavanje istorije i savremenog stanja srpske i svjetske književnosti; razumijevanje književnog djela u kontekstu kulturne epohe; sposobnost analize književnog djela primjenom osnovnih znanja iz teorije i istorije književnosti; sposobnost rješavanja konkretnih filoloških problema primjenom naučnih metoda i postupaka; sposobnost povezivanja znanja iz različitih oblasti i njihove primjene u praksi; sposobnost demonstracije upotrebe osnova tehnike naučnog rada i sposobnost u izboru, organiziranju i upotrebi relevantne literature u svim ponuđenim oblastima; znanje stranog jezika na nivou pisane i usmene komunikacije.

Savladavanjem općih i specifičnih kompetencija, student je osposobljen za sljedeće profesionalne djelatnosti: nastavnik srpskog jezika i srpske književnosti u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama općeg i filološkog usmerenja (uz završene master studije), lektor i redaktor srpskog jezika u medijskim i izdavačkim kućama i institucijama kulture.

Ciljevi i zadaci studijskog programa Srpski jezik i srpska književnost jesu da:

 • svršeni student bude osposobljen za samostalni rad u svim obrazovnim, istraživačkim i drugim institucijama kojima je neophodan kadar ovog profila, kao i da studentu omogući dalje naučno usavršavanje kroz master i doktorske studije;
 • studenti se osposobljavaju za sticanje toerijskih i praktičnih znanja i vještina iz srpskoga jezika i srpske književnosti;
 • studenti se osposobljavaju za profesionalni rad u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim institucijama, institucijama kulture i medijima;
 • studenti u procesu studiranja stiču temeljna znanja svih razina nauke o jeziku, odnosno na fonološkome, morfološkome, sintaksičkome, semantičkome, dijalektološkome sinhronom presjeku srpskoga jezika, te cjelokupnu historijsku evoluciju razvoja srpskoga jezika, kao i standard i normu savremenoga jezičkoga izraza;
 • studenti u procesu studiranja stiču temeljna znanja iz nauke o književnosti na književnohistorijskom, teorijskom i metodološkome nivou razvoja srpskoga književnoga kanona, kao i južnoslovenske interliterarne književne zajednice, te svjetske književnosti i teorije književnosti i književnih teorija. Ovim sveuobuhvatnim studijskim procesom osposobljavaju se za tumačenje i vrednovanja književnih procesa i djela pojedinačnih opusa autora;
 • studenti ovladaju sposobnostima i vještinama koje su im neophodne za bavljenje predviđenim profesijama: vještinom prenošenja znanja o nauci o srpskom jeziku i srpskoj književnosti učenicima kojima je srpski maternji jezik, vještinom prenošenja znanja o nauci o srpskom kao stranom jeziku;
 • student ovlada znanjima neophodnim za bavljenje naučnoistraživačkim radom u užoj naučnoj oblasti srpski jezik i srpska književnost i formira osnovu za nastavak obrazovanja na master akademskim studijama.

 

Student se u procesu studiranja upoznaje s osnovama pedagoško-psiholoških, metodičkih, filozofskih, kulturoloških, socioloških, informatičkih i pravnih disciplina koje im daju širu obrazovnu sliku i osposobljavaju ih da svoja znanja, umijeća i vještine prenesu drugima najsavremenijim nastavničkim metodama i pristupima.

STUDIJSKI PROGRAM – SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (srbista)

 

RB ŠIFRA PREDMET SEM P V ESPB

PRVA GODINA

1 SОА01 Uvоd u svеtsku knjižеvnоst 1 2 3 9
2 SОА02 Osnovi informatike 1 2 2 6
3 SОА03 Uvоd u tеоriјu knjižеvnоsti 1 2 3 6
4 SОА04 Uvоd u оpštu lingvistiku 1 2 0 5
5 SОА05 Еnglеski јеzik 1 1 2 0 4
6 SОА06 Istоriја knjižеvnоg јеzikа sа stаrоslоvеnskim јеzikоm 2 2 4 6
7 SОА07 Fоnеtikа i fоnоlоgiја 2 2 4 6
8 SОА08 Еnglеski јеzik 2 2 2 0 4
9 SОА09 Nоrmа i kulturа stаndаrdnоg јеzikа 2 2 2 6
10 IB1 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 2 6
11 SОА12 Stručnа prаksа 1 2 0 0 2

DRUGA GODINA

12 SОА13 Моrfоlоgiја 1 3 2 3 7
13 SОА14 Srеdnjоvеkоvnа srpskа knjižеvnоst 3 2 3 7
14 SОА15 Usmena književnost 3 2 2 6
15 SОА16 Еnglеski јеzik 3 3 2 0 4
16 IB2 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 3 6
17 SОА19 Моrfоlоgiја 2 4 2 3 7
18 SОА20 Knjižеvnоst оd rеnеsаnsе dо rаciоnаlizmа 4 2 3 6
19 SОА21 Istоriјskа grаmаtikа јužnоslоvеnskih јеzikа 4 2 2 5
20 SОА22 Еnglеski јеzik 4 4 2 0 4
21 IB3 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 4 6
22 SОА24 Stručnа prаksа 2 4 0 0 2

TREĆA GODINA

23 SОА25 Sintаksа 1 5 2 4 7
24 SОА26 Srpskа knjižеvnоst 18. i 19. vеkа 5 2 2 6
25 SОА27 Меtоdikа nastave 1 5 2 2 6
26 SОА28 Uvоd u knjižеvnе tеоriје 5 2 0 5
27 IB4 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 5 6
28 SОА31 Sintаksа 2 6 2 2 5
29 SОА32 Srpskа knjižеvnоst prvе pоlоvinе 20. vеkа 6 2 2 6
30 SОА33 Knjižеvnоst zа dеcu 6 2 2 5
33 SОА34 Меtоdikа nаstаvе 2 6 2 2 6
31 IB5 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 6 6
32 SОА37 Stručnа prаksа 3 6 0 0 2

ČETVRTA GODINA

33 SОА38 Sеmаntikа 7 2 2 6
34 SОА39 Lingvističkа stilistikа 7 2 2 6
35 SОА40 Srpskа knjižеvnоst drugе pоlоvinе 20. vеkа 7 2 2 6
36 IB6 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 7 6
37 IB7 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 7 6
38 SОА45 Diјаlеktоlоgiја sа аkcеntоlоgiјоm 8 2 2 5
39 SОА46 Uvоd u kоmparаtivnо prоučаvаnjе јužnоslаvеnskih knjižеvnоsti 8 2 2 5
40 SОА47 Аkаdеmskо pisаnjе 8 2 2 6
41 IB8 Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 8 6
42 SOA50 Savremena svetska književnost 8 2 2 5
43 SОА51 Zаvršni rаd 8 3

IZBORNI PREDMETI:

 

IZBORNI BLOK PREDMET SEM P V ESPB
Predmeti izbornog bloka 1 Sоciоlоgiја 2 2 2 6
Revolucionarna poezija 2 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 2 Opšta pedagogija 3 2 2 6
Osnovi marketinga 3 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 3 Оpštа psihоlоgiја 4 2 2 6
Оsnоvе mеnаdžmеntа 4 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 4 Metodika razvoja govora 5 2 2 6
Pоslоvni еnglеski јеzik 5 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 5 Intеrkulturаlnо rаzumеvаnjе i komunikacija 6 2 2 6
Sаvrеmеnе mеtоdе u nаstаvi 6 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 6 Komunikologija 7 2 2 6
Socijalna patologija 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 7 Еlеktrоnskа nаstаvа i učеnjе 7 2 2 6
Меtоdikа vаspitnо-оbrzоvnоg rаdа 7 2 2 6
Predmeti izbornog bloka 8 Inkluzivno оbrаzоvаnje 8 2 2 6
Меnаdžmеnt kvаlitеtа 8 2 2 6

 

 

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv studijskog programa: Engleski jezik i književnost

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman filoloških nauka u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umjetničko polje: Društveno- humanističke nauke

Naučna, stručna ili umjetnička oblast: Filologija

Vrsta studija: osnovne akademske studije

Obim studija izražen ESPB bodovima: 240 ESPB

Naziv diplome: diplomirani filolog (germanista)

Dužina studija: četiri godine

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa:

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 25

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela:

Jezik na kome se izvodi studijski program: engleski jezik

 

Studijski program Engleski jezik i književnost ima za cilj obrazovanje studenata iz ove oblasti. Program je koncipiran tako da nudi teorijska i praktična znanja neophodna za poslove nastavnika engleskog jezika (nakon završenih master akademskih studija), prevodioca za engleski jezik, te različite poslove u ustanovama kulture (biblioteke, kulturni centri, izdavaštvo) i javnog informisanja (štampani i elektronski mediji), kao i u privrednim i svim drugim društvenim organizacijama. Nakon realizacije studija, student je osposobljen za dalje obrazovanje kroz master i doktorske studije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje kroz specijalističke studije i projekte za profesionalno usavršavanje u oblasti engleskog jezika, engleske književnosti i kulture, metodike i didaktike nastave engleskog jezika.

 

Nakon završenih osnovnih akademskih studija na studijskom programu Engleski jezik i književnost, student stiče zvanje diplomirani filolog (anglista).

 

Na prvu godinu OAS mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine i položenim prijemnim ispitom. Dužina trajanja studija je 4 godine (8 semestara), s prosječno 20 časova aktivne nastave nedjeljno i najmanje 10 časova predavanja u svakom semestru studijskog programa. Nastava u trajanju od četiri godine obuhvata 44 predmeta, stručne, općeobrazovne predmete, kao i veliki broj izbornih predmeta. Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu s radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni, a ocjenjivanje studenata obuhvata predispitne obaveze i završni ispit.

Svrha studijskih programa se prvenstveno ogleda u sticanju teorijskih i praktičnih znanja i kompetencija koje predstavljaju osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primjenu znanja, neophodnih kako za praktičan rad, tako i za naučna istraživanja i teorijska razmatranja u oblastima filologije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje. Od velike važnosti je i podsticanje studenata da stalno unaprjeđuju i razvijaju svoja stručna znanja, metodičke i praktične sposobnosti i vještine za rješavanje komunikacijskih, jezičkih, književnih, tekstualnih i kulturoloških pitanja, osposobljavajući ih da pri tome koriste savremena naučna i tehnološka sredstva i dostignuća. Studentima se pruža mogućnost da učestvuju u razmjeni znanja sa studentima i stučnjacima s drugih univerziteta u zemlji i iz drugih zemalja u okruženju, u Evropi i svijetu.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vježbe, različitim metodama prilagođenim strukturi predmeta. Kroz izlaganja, diskusije, praktičan rad na tekstu (na primjerima se obrađuju sadržaji kroz diskusiju). Nastavni kadar sačinjen od eminentnih stručnjaka iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, izvornih govornika – lektora s engleskog govornog područja (Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države) uz profesionalni odnos svih uposlenika Univerziteta, osigurava ambijent u kojem studenti dobijaju mogućnost profiliranja u eminentne stručnjake za oblasti i discipline kojima se u osnovi bave.

Pored osnovnih studija, Departman filoloških nauka organizira master i doktorske studije na kojima polaznici stiču mogućnost ostvarenja većih naučnih zvanja – master filolog i doktor nauka.

Kroz učenje engleskog jezika i književnosti razvijaju se komunikacija, kultura i nastavnička znanja i vještine potrebne mladim ljudima da se uklope u privredne i kulturne tokove u zemlji i van zemlje. Program prati savremene tokove u filologiji, lingvistici, književnosti, metodici, pedagogiji, komunikologiji, kulturološkim disciplinama itd. I usklađen je s tokovima svjetske nauke iz oblasti izučavanja njemačkog jezika i književnosti i interdisciplinarnih studija.

 

Ciljevi studijskog programa su:

 • ovladavanje engleskim jezikom na svim jezičkim nivoima (fonetskom, morfološkom, sintaksičkom, semantičkom, leksičkom), na sinhronijskom i na dijahronijskom planu;
 • ovladavanje osnovama proučavanja književnosti napisane na engleskom jeziku na sinhronijskom i dijahronijskom planu;
 • ovladavanje teorijskim osnovama filologije, lingvistike, metodike nastave stranih jezika i književnosti, teorije književnosti, pedagogije, komunikologije, kulturoloških disciplina;
 • širenje engleskog jezika, kulture i književnosti engleskog govornog područja;
 • promoviranje bosanskog/srpskog jezika, književnosti i kulture na njemačkom govornom području;
 • osmišljena nastava kroz kvalifikovani nastavni kadar;
 • razvijanje interesovanja za teorijska znanja, kao i za njihovu praktičnu primjenljivost;
 • kritička upotreba literature i novih tehnologija;
 • interdisciplinarnost i međuuniverzitetsko povezivanje.

 

Student koji završi osnovne akademske studije Engleski jezik i književnost je:

 • stekao vještine i znanja iz engleskog kao stranog jezika na nivou C1/C2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike; razvio komunikativnu i (inter)kulturnu kompetenciju uz sposobnost razumijevanja i analize kulture engleskog govornog područja i poređenja sa sopstvenom kulturom;
 • temeljno upoznao historijski razvoj, teorijsko-kritičke tokove, žanrovsku strukturu i stilske specifičnosti engleske književnosti i poseduje znanja i vještine koje mu omogućavaju razumijevanje, analizu i vrednovanje književnih djela;
 • stekao znanja i kompetencije iz oblasti metodike i didaktike nastave engleskog jezika i književnosti, kao i pedagogije i psihologije koje su neophodne za podučavanje engleskog kao stranog jezika u osnovnim i srednjim školama;
 • umije primijeniti stečena jezička, lingvistička, metodička i pedagoško-psihološka znanja i kompetencije u pripremi nastave i u praktičnom radu s učenicima; umije koristiti nove medije i multimedijalne sisteme u procesu pripreme i izvođenja savremene nastave.
 • posjeduje znanja i vještine iz još jednog stranog jezika (njemački), na nivou kompetencije B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike;
 • razvio vještine kritičkog mišljenja, analitičnosti, sintetičkog zaključivanja i aktivnog odnosa prema sebi i drugima u procesu obrazovanja i saradnje s drugima;
 • posjeduje sposobnost samoevaluacije i autorefleksije, kao i svjest o neophodnosti doživotnog intelektualnog i profesionalnog usavršavanja tokom profesionalne karijere, u oblasti engleskog jezika, njemačke književnosti i kulture, metodike i didaktike nastave engleskog jezika;
 • izvodi nastavu engleskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama;
 • prevodi sve vrste tekstova s njemačkog na bosanski/srpski jezik i obratno;
 • usmeno prevodi i komunikacira na engleskom jeziku;
 • razumije i tumači osnovnu stručnu i naučnu literaturu iz oblasti grmanistike i šire;
 • vrši djelatnosti vezane za jezik, književnost, kulturu i komunikaciju u ustanovama kulture, u privrednim institucijama i organima uprave;
 • vrši turističke djelatnosti;
 • komunicira s matičnom zemljom i vrši djelatnosti vezane za rad u inostranstvu;
 • osposobljen za dalje obrazovanje kroz master i doktorske studije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje kroz specijalističke studije i projekte za profesionalno usavršavanje u oblasti engleskog jezika, njemačke književnosti i kulture, metodike i didaktike nastave engleskog jezika.

STUDIJSKI PROGRAM – ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (anglista)

 

 

 

 

R.

br.

Šifra Naziv predmeta Sem P V ESPB Status

predmeta

 

Tip
PRVA GODINA
1 АОА01 Savremeni engleski jezik 1 1 2 6 7 О NS
2 АОА02 Uvod u studije engleske književnosti 1 2 0 3 О
3 АОА03 Fonetika 1 2 2 5 О ТМ
4 GOA04 Uvod u opštu lingvistiku 1 2 2 6 О ТМ
5 EOA05 Osnovi informatike 1 2 2 6 О АО
6 AOA04 Nemački jezik 1 1 2 0 4 О АО
7 АОА05 Savremeni engleski jezik 2 2 2 6 7 О NS
8 АОА06 Engleska književnost 1 2 2 2 6 О SA
9 АОА07 Nemački jezik 2 2 2 0 4 О АО
10 BOA09 Norma i kultura standardnog jezika 2 2 2 6 О TM
11 IB1

 

LOA10

LOA24

 

Predmeti izbornog bloka 1

 

1.      Mediji i obrazovanje

2.      Moralni razvoj

2

 

 

2

 

 

2

 

 

6

 

 

I  

 

АО

SA

Ukupno 22 24 60
DRUGA GODINA
12 АОА08 Savremeni engleski jezik 3 3 2 6 7 О SA
13 AOA09 Engleska književnost 2 3 2 2 6 О NS
14 АОА10 Nemački jezik 3 3 2 0 4 О АО
15 GOA03 Uvod u teoriju književnosti 3 2 3 6 О TM
16 IB2

VOA01

LOA18

Predmeti izbornog bloka 2

1.     Opšta pedagogija

2.     Komunikologija

3 2 2 6 I ТМ NS
17 АОА11 Savremeni engleski jezik 4 4 2 6 7 О
18 АОА12 Engleska književnost 3 4 2 2 6 О
19 АОА13 Morfologija engleskog jezika 4 2 2 6 О NS
20 АОА14 Nemački jezik 4 4 2 0 4 О АО
21 IB3

LOA06

VOA19

Predmeti izbornog bloka 3

1. Opšta psihologija

2. Razvoj kurikuluma

4 2 2 6 I  

ТМ

NS

22 АОА15 Stručna praksa 1 4 0 0 2 О SA
Ukupno 20 25 60
TREĆA GODINA
23 АОА16 Savremeni engleski jezik 5 5 2 6 7 О
24 АОА17 Uvod u studije američke 5 2 0 3 О
književnosti
25 АОА18 Sintaksa engleskog jezika 1 5 2 2 6 О
26 GОА29 Metodika nastave stranih jezika 1 5 2 2 6 О ТМ
27 IB4

BOA10

SOA15

Predmeti izbornog bloka 4

1.     Kultura govora

2.     Usmena književnost

5 2 2 6 I  

АО

NS

28 АОА20 Savremeni engleski jezik 6 6 2 6 7 О
29 АОА21 Američka književnost 6 2 2 6 О NS
30 АОА22 Sintaksa engleskog jezika 2 6 2 1 5 О NS
31 GОА35 Metodika nastave stranih jezika 2 6 2 2 6 О ТМ
32 IB5

BOA11

BOA37

 

Predmeti izbornog bloka 5

1.     Revolucionarna književnost

2.     Jezici u kontaktu

6 2 2 6 I NS

NS

33 АОА24 Stručna praksa 2 6 0 0 2 О
Ukupno 20 25 60
ČETVRTA GODINA
34 АОА25 Savremeni engleski jezik 7 7 2 6 7 О NS
35 АОА26 Angloamerička književnost 7 2 2 6 О NS
36 АОА27 Poslovni engleski jezik 7 2 0 2 О
37 IB6

LOA15

SOA45

Predmeti izbornog bloka 6

1.     Uvod u psihologiju ličnosti

2.     Metodika vaspitnoobrzovnog rada

7 2 2 6 I  

ТМ

TM

38 IB7

LOA39

LOA31

 

Predmeti izbornog bloka 7

1.     Psihologija darovitosti

2.     Sociologija obrazovanja

7 2 2 6 I NS

39 АОА28 Savremeni engleski jezik 8 8 2 6 7 О NS
40 АОА29 Leksikologija 8 2 2 6 О NS
41 АОА30 Uvod u književne teorije 8 2 0 3 О NS
42 IB8

 

GOA50

 

LOA46

Predmeti izbornog bloka 8

1.     Interkulturalno razumevanje i komunikacija

2.     Inkluzivno obrazovanje

8 2 2 6 I  

АО

43 LOA49 Akademsko pisanje 8 2 2 6 О NS
44 АОА31 Stručna praksa 3 8 0 0 2 О
45 АОА32 Završni rad 8  0  0 3 О
Ukupno 20 24 60

 

DEPARTMAN ZA FILOLOŠKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Naziv studijskog programa: Njemački jezik i književnost

Samostalna visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Univerzitet u Novom Pazaru 

Visokoškolska ustanova u kojoj se izvodi studijski program: Departman filoloških nauka u Novom Pazaru 

Obrazovno-naučno/obrazovno-umjetničko polje: Društveno- humanističke nauke

Naučna, stručna ili umjetnička oblast:Filologija

Vrsta studija: osnovne akademske studije

Obim studija izražen ESPB bodovima: 240 ESPB

Naziv diplome: diplomirani filolog (germanista)

Dužina studija: četiri godine

Godina kada će započeti realizacija studijskog programa:

Planirani broj studenata koji će se upisati na ovaj studijski program: 25

Datum kada je program prihvaćen od strane odgovarajućeg tela:

Jezik na kome se izvodi studijski program: njemački jezik

 

Studijski program Njemački jezik i književnost ima za cilj obrazovanje studenata iz ove oblasti. Program je koncipiran tako da nudi teorijska i praktična znanja neophodna za poslove nastavnika njemačkog jezika (nakon završenih master akademskih studija), prevodioca za njemački jezik, te različite poslove u ustanovama kulture (biblioteke, kulturni centri, izdavaštvo) i javnog informisanja (štampani i elektronski mediji), kao i u privrednim i svim drugim društvenim organizacijama. Nakon realizacije studija, student je osposobljen za dalje obrazovanje kroz master i doktorske studije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje kroz specijalističke studije i projekte za profesionalno usavršavanje u oblasti njemačkog jezika, njemačke književnosti i kulture, metodike i didaktike nastave njemačkog jezika.

 

Nakon završenih osnovnih akademskih studija na studijskom programu Njemački jezik i književnost, student stiče zvanje diplomirani filolog (germanista).

 

Na prvu godinu OAS mogu se upisati kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine i položenim prijemnim ispitom. Dužina trajanja studija je 4 godine (8 semestara), s prosječno 20 časova aktivne nastave nedjeljno i najmanje 10 časova predavanja u svakom semestru studijskog programa. Nastava u trajanju od četiri godine obuhvata 44 predmeta, stručne, općeobrazovne predmete, kao i veliki broj izbornih predmeta. Predmeti su bodovani u rasponu od 2 do 8 bodova (ESPB), u skladu s radnim opterećenjem studenata, ishodom učenja, časovima kontakata, sadržajem predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni, a ocjenjivanje studenata obuhvata predispitne obaveze i završni ispit.

Svrha studijskih programa se prvenstveno ogleda u sticanju teorijskih i praktičnih znanja i kompetencija koje predstavljaju osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primjenu znanja, neophodnih kako za praktičan rad, tako i za naučna istraživanja i teorijska razmatranja u oblastima filologije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje. Od velike važnosti je i podsticanje studenata da stalno unaprjeđuju i razvijaju svoja stručna znanja, metodičke i praktične sposobnosti i vještine za rješavanje komunikacijskih, jezičkih, književnih, tekstualnih i kulturoloških pitanja, osposobljavajući ih da pri tome koriste savremena naučna i tehnološka sredstva i dostignuća. Studentima se pruža mogućnost da učestvuju u razmjeni znanja sa studentima i stučnjacima s drugih univerziteta u zemlji i iz drugih zemalja u okruženju, u Evropi i svijetu.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vježbe, različitim metodama prilagođenim strukturi predmeta. Kroz izlaganja, diskusije, praktičan rad na tekstu (na primjerima se obrađuju sadržaji kroz diskusiju). Nastavni kadar sačinjen od eminentnih stručnjaka iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, izvornih govornika – lektora s njemačkog govornog područja (Njemačka i Austrija) uz profesionalni odnos svih uposlenika Univerziteta, osigurava ambijent u kojem studenti dobijaju mogućnost profiliranja u eminentne stručnjake za oblasti i discipline kojima se u osnovi bave.

Pored osnovnih studija, Departman filoloških nauka organizira master i doktorske studije na kojima polaznici stiču mogućnost ostvarenja većih naučnih zvanja – master filolog i doktor nauka.

Kroz učenje njemačkog jezika i književnosti razvijaju se komunikacija, kultura i nastavnička znanja i vještine potrebne mladim ljudima da se uklope u privredne i kulturne tokove u zemlji i van zemlje. Program prati savremene tokove u filologiji, lingvistici, književnosti, metodici, pedagogiji, komunikologiji, kulturološkim disciplinama itd. I usklađen je s tokovima svjetske nauke iz oblasti izučavanja njemačkog jezika i književnosti i interdisciplinarnih studija.

 

Ciljevi studijskog programa su:

 • ovladavanje njemačkim jezikom na svim jezičkim nivoima (fonetskom, morfološkom, sintaksičkom, semantičkom, leksičkom), na sinhronijskom i na dijahronijskom planu;
 • ovladavanje osnovama proučavanja književnosti napisane na njemačkom jeziku na sinhronijskom i dijahronijskom planu;
 • ovladavanje teorijskim osnovama filologije, lingvistike, metodike nastave stranih jezika i književnosti, teorije književnosti, pedagogije, komunikologije, kulturoloških disciplina;
 • širenje njemačkog jezika, kulture i književnosti njemačkog govornog područja;
 • promoviranje bosanskog/srpskog jezika, književnosti i kulture na njemačkom govornom području;
 • osmišljena nastava kroz kvalifikovani nastavni kadar;
 • razvijanje interesovanja za teorijska znanja, kao i za njihovu praktičnu primjenljivost;
 • kritička upotreba literature i novih tehnologija;
 • interdisciplinarnost i međuuniverzitetsko povezivanje.

 

Student koji završi osnovne akademske studije Njemački jezik i književnost je:

 • stekao vještine i znanja iz njemačkog kao stranog jezika na nivou C1/C2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike; razvio komunikativnu i (inter)kulturnu kompetenciju uz sposobnost razumijevanja i analize kulture njemačkog govornog područja i poređenja sa sopstvenom kulturom;
 • temeljno upoznao historijski razvoj, teorijsko-kritičke tokove, žanrovsku strukturu i stilske specifičnosti nemačke književnosti i poseduje znanja i vještine koje mu omogućavaju razumijevanje, analizu i vrednovanje književnih djela;
 • stekao znanja i kompetencije iz oblasti metodike i didaktike nastave njemačkog jezika i književnosti, kao i pedagogije i psihologije koje su neophodne za podučavanje njemačkog kao stranog jezika u osnovnim i srednjim školama;
 • umije primijeniti stečena jezička, lingvistička, metodička i pedagoško-psihološka znanja i kompetencije u pripremi nastave i u praktičnom radu s učenicima; umije koristiti nove medije i multimedijalne sisteme u procesu pripreme i izvođenja savremene nastave.
 • posjeduje znanja i vještine iz još jednog stranog jezika (engleski), na nivou kompetencije B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike;
 • razvio vještine kritičkog mišljenja, analitičnosti, sintetičkog zaključivanja i aktivnog odnosa prema sebi i drugima u procesu obrazovanja i saradnje s drugima;
 • posjeduje sposobnost samoevaluacije i autorefleksije, kao i svjest o neophodnosti doživotnog intelektualnog i profesionalnog usavršavanja tokom profesionalne karijere, u oblasti njemačkog jezika, njemačke književnosti i kulture, metodike i didaktike nastave njemačkog jezika;
 • izvodi nastavu njemačkog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama;
 • prevodi sve vrste tekstova s engleskog na bosanski/srpski jezik i obratno;
 • usmeno prevodi i komunikacira na njemačkom jeziku;
 • razumije i tumači osnovnu stručnu i naučnu literaturu iz oblasti grmanistike i šire;
 • vrši djelatnosti vezane za jezik, književnost, kulturu i komunikaciju u ustanovama kulture, u privrednim institucijama i organima uprave;
 • vrši turističke djelatnosti;
 • komunicira s matičnom zemljom i vrši djelatnosti vezane za rad u inostranstvu;
 • osposobljen za dalje obrazovanje kroz master i doktorske studije, odnosno, za dalje stručno usavršavanje kroz specijalističke studije i projekte za profesionalno usavršavanje u oblasti njemačkog jezika, njemačke književnosti i kulture, metodike i didaktike nastave njemačkog jezika.

STUDIJSKI PROGRAM – NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
(osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani filolog (germanista)

 

 

 

R.

br.

Šifra Naziv predmeta Sem P V ESPB Status predmeta

 

Tip
PRVA GODINA
1. GOA01 Savremeni nemački jezik 1 1 2 6 7 O NS
2. GOA02 Nemački jezik 1- gramatika 1 2 2 4 O SA
3. GOA03 Uvod u teoriju književnosti 1 2 3 6 О TM
4. GOA04 Uvod u opštu lingvistiku 1 2 0 6 О ТМ
5. GOA05 Engleski jezik 1 1 2 0 4 О АО
6. EOA05 Osnovi informatike 1 2 2 6 О АО
7. GOA06 Savremeni nemački jezik 2 2 2 6 7 О NS
8. GOA07 Nemački jezik 2- gramatika 2 2 2 4 О SA
9. GOA08 Engleski jezik 2 2 2 0 4 О АО
10. BOA09 Norma i kultura standardnog jezika 2 2 2 6 О TM
11. GOAIB1 Predmeti izbornog bloka 1 2

 

2

 

2

 

6

 

I
LOA10 Mediji i obrazovanje АО
LOA24 Moralni razvoj SA
Ukupno 22 27 60
DRUGA GODINA
12. GOA13 Savremeni nemački jezik 3 3 2 6 7 О NS
13. GOA14 Nemački jezik 3- gramatika 3 2 2 6 О
14. GОА15 Nemačka književnost 1 3 2 2 6 О NS
15. GОА16 Engleski jezik 3 3 2 0 4 О АО
16     . GОАIB2 Predmeti izbornog bloka 2 3 2 2 6 I
VOA01 Opšta pedagogija ТМ
LOA18 Komunikologija АО
17. GОА19 Savremeni nemački jezik 4 4 2 6 7 О NS
18. GОА20 Nemački jezik 4 – gramatika 4 2 2 6 О SA
19. GОА21 Nemačka književnost 2 4 2 2 6 О NS
20. GОА22 Engleski jezik 4 4 2 0 4 О АО
21     . GОАIB3 Predmeti izbornog bloka 3 4 2 2 6 I
LOA06 Opšta psihologija ТМ
VOA19 Razvoj kurikuluma ТМ
22. GОА12 Stručna praksa 1 4 0 0 2 О SA
Ukupno 20 24 60
TREĆA GODINA
23. GОА26 Savremeni nemački jezik 5 5 2 6 7 О NS
24. GОА27 Nemački jezik 5 – gramatika 5 2 2 5 О
25. GОА28 Nemačka književnost 3 5 2 2 6 О
26. GОА29 Metodika nastave stranih jezika 1 5 2 2 6 О ТМ
2 7. GОАIB4 Predmeti izbornog bloka 4 5 2 2 6 I
BOA10 Kultura govora АО
SOA15 Usmena književnost NS
28. GОА32 Savremeni nemački jezik 6 6 2 6 7 О NS
29. GОА33 Kultura zemlje 6 2 0 3 О SA
30. GОА34 Nemačka književnost 4 6 2 2 6 О NS
31. GОА35 Metodika nastave stranih jezika 2 6 2 2 6 О ТМ
  32     . GОАИБ5 Predmeti izbornog bloka 5 6 2 2 6 I
BOA11 Revolucionarna književnost NS
BOA37 Jezici u kontaktu NS
33. GОА25 Stručna praksa 2 6 0 0 2 О SA
Ukupno 20 26 60
ČETVRTA GODINA
34. GОА39 Savremeni nemački jezik 7 7 2 6 7 О NS
35. GОА40 Nemačka književnost 5 7 2 2 5 О SA
36. GОА47 Nemački jezik 6 – gramatika 7 2 0 3 О SA
3 7. GОАIB6 Predmeti izbornog bloka 6 7 2 2 6 I
LOA15 Uvod u psihologiju ličnosti ТМ
SOA45 Metodika vaspitno-obrazovnog rada SA
3 8. GОАIB7 Predmeti izbornog bloka 7 7 2 2 6 I
LOA39 Psihologija darovitosti SA
LOA31 Sociologija obrazovanja
39. GОА46 Savremeni nemački jezik 8 8 2 6 7 О NS
40. АОА30 Uvod u književne teorije 8 2 0 3 О NS
41. GОА48 Teorija prevođenja 8 2 2 6 О NS
4 2. GОАIB8 Predmeti izbornog bloka 8 8 2 2 6 I
GOA50 Interkulturalno razumevanje i komunikacija АО
LOA46 Inkluzivno obrazovanje
43. LOA49 Akademsko pisanje 8 2 2 6 О NS
44. GОА38 Stručna praksa 3 8 0 0 2 О SA
45. GОА53 Završni rad 8 0 0 3 О SA
Ukupno 20 24 60

 

 

×
Language