Studijski programi (OAS, MAS, DAS)

DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: POSLOVNA EKONOMIJA

Osnovne akademske studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvija, ispita, stručne prakse i završnog rada.

Osnovne akademske studije Poslovne ekonomije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. U nastavi se primjenjuju savremene metode, koje uključuju interaktivno učenje, učenje na daljinu, korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje, posjete naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organiziraju predavanja gostujućih nastavnika i sl. Osnovne akademske studije ekonomije nude studentima široko obrazovanje iz raznih ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri definisanju strukture studijskog programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i brže se osposobe za aktivan rad u praksi.

Osnovne akademske studije Poslovne ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izvještaja te primjenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i aplikativnih predmeta, od općeobrazovnih do usko-specijalističkih. Student po završetku osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i riješava postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i kompetencija, koje su društveno opravdane i korisne.

Studije ekonomije omogućavaju uspješno obavljanje ekonomskih poslova u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha osnovnih studija ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja studentu omogućavaju zaposlenje u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak obrazovanja na nivou master studija, u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili nekom drugom univerzitetu.

Studentima se pruža mogućnost da uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički pristup prema rezultatima rada i ovladaju različitim praktičnim vještinama, neophodnim za obavljanje profesije. Na taj način se ostvaruje osnovni cilj studijskog programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa, tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje ekonomskom profesijom ili za nastavak obrazovanja na višem nivou studija.

Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi se realiziraju kroz izbalansiran odnos predavanja, praktične nastave, stručne prakse i samostalnog rada studenata.

Ciljevi osnovnih akademskih studija Poslovne ekonomije obuhvataju:

 • usmjeravanje studenta ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije;
 • sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru;
 • omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju;
 • stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje;
 • sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku;
 • sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo, preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije;
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za izbor ideje o pokretanju biznisa po principima tržišne ekonomije;
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad i rukovođenje u poslovnim bankama;
 • razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima rada;
 • sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.

Savladavanjem studijskog programa ekonomije student, ovisno o odabranom usmjerenju, stiče predmetno-specifične kompetencije:

 • detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru ekonomije,
 • rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih i praktičnih metoda,
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri rješavanju konkretnih ekonomskih problema,
 • praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
 • primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u struci kroz upotrebu inovacionih, informacionih i komunikacionih tehnologija.

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

 (osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani ekonomista

R.B. Šifra PREDMET SEM P V ESPB
PRVA GODINA
1 EOA01 Оsnоvi еkоnоmiје 1 2 3 6
2 EOA02 Маtеmаtikа 1 1 2 3 7
3 EOA03 Sociologija 1 2 2 6
4 EOA04 Еnglеski јеzik 1 1 2 0 4
5 EOA05 Osnovi informatike 1 2 2 6
6 EOA06 Stаtistikа 2 2 3 7
7 EOA07 Оsnоvi mеnаdžmеntа 2 2 2 6
8 EOA08 Еnglеski јеzik 2 2 2 0 4
9 EOA09 Мikrоеkоnоmiја 2 3 2 6
10 EOA10 Kultura govora 2 2 2 6
11 EOA11 Stručnа prаksа 2 0 0 2
DRUGA GODINA
11 ЕОА12 Маkrоеkоnоmiја 3 2 2 6
12 ЕОА13 Оsnоvi mаrkеtingа 3 2 2 6
13 ЕОА14 Finansijsko računovodstvo 3 3 3 7
14 ЕОА15 Еnglеski јеzik 3 3 2 0 4
15 IB1 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 3 2 2 6
16 ЕОА18 Kvаntitаtivnе mеtоdе 4 2 2 6
17 ЕОА19 Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо 4 3 3 7
18 ЕОА20 Еnglеski јеzik 4 4 2 0 4
19 ЕОА21 Istraživanje tržišta 4 2 2 6
20 IB2 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 2 4 2 2 6
22 ЕОА24 Stručna praksa 2 4 0 0 2
TREĆA GODINA
23 EOA25 Poslovni informacioni sistemi 5 2 2 6
24 EOA26 Strategijski menadžment 5 2 2 6
25 EOA27 Organizacija preduzeća 5 2 2 6
26 IB3 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 3 5 2 2 6
27 EOA30 Menadžment ljudskih resursa 5 2 2 6
28 EOA31 Finansijski menadžment 6 3 3 8
29 EOA32 Bankarski menadžment 6 3 3 8
30 IB4 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 4 6 2 2 6
31 IB5 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 5 6 2 2 6
32 EOA37 Stručnа prаksа 3 6 0 0 2
ČETVRTA GODINA
33 EOA38 Prеduzеtništvо 7 2 2 6
34 IB6 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 6 7 2 2 6
35 IB7 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 7 7 2 2 6
36 EOA43 Uprаvlјаnjе invеsticiјаmа 7 3 2 6
37 EOA44 Računovodstven informacioni sistem 7 2 2 6
38 EOA45 Projektni menadžment 8 3 3 8
39 EOA46 Меnаdžmеnt mаlih i srеdnjih prеduzеćа 8 3 2 7
40 EOA47 Menadžment kvaliteta 8 2 2 6
39 IB8 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 8 8 2 3 6
40 EOA50 Zаvršni rаd 8 0 0 3

Predmeti izbornih blokova:

R.B. Naziv S P V ESPB
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1 Menadžment životne sredine 3 2 2 6
Komunikologija 3 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 Poslovno pravo 4 2 2 6
Оpšta psihоlоgiја 2 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 Sigurnost veb aplikacija 5 2 2 6
Monetarne finansije 5 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 Odnosi sa javnošću 6 2 2 6
Akademsko pisanje 6 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 Interkulturalno razumevanje i komunikacija 6 2 2 6
Javne finansije 6 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 Elektronsko poslovanje 7 2 2 6
Radno pravo 7 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 Berza i berzansko poslovanje 7 2 2 6
Osnovi psihologije rada 7 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima 8 2 2 6
Poresko pravo 8 2 2 6

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

 (master akademske studije – 60 ESPB)

Zvanje: Master ekonomista

R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON SIR
Prva godina
1 EMA01 Strategija rasta i razvoja preduzeća 1 NS O 2 2 0 2 0 9
2 EMA02 Međunarodno poslovanje 1 NS O 2 2 0 2 0 9
3 EMA03 Upravljanje organizacionim promenama 1 NS O 2 2 0 0 0 8
4 EMAIB1 Predmet izbornog bloka 1 1 SA I 2 2 0 0 0 9
5 EMAIB2 Predmet izbornog bloka 2 2 SA I 2 2 0 0 0 9
6 EMA08 Studijski istraživački rad 2 SA O 0 0 0 16 0 6
7 EMA09 Završni rad 2 SA O 0 0 0 0 0 10
Ukupno časova (predavanja + vežbe,DON,SIR,ostali časovi) i bodovi na godini 150 150 300 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600

Lista izbornih predmeta

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1 EMA04 Brend menadžment 1 9
2 EMA05 Međunarodni menadžment ljudskih resursa 1 9
3 EMA06 Ponašanje potrošača 2 9
4 EMA07 Poslovno pregovaranje 2 9
Ukupno ESPB 18

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

 (Doktorske akademske studije – 180 ESPB)

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1. ЕДА01 Савремени трендови у предузетништву 1 обавезни 4 0 0 8
2. ЕДА02 Методологија научног рада 1 обавезни 4 2 0 9
3. ЕДА03 Научно истраживачки рад 1 1 обавезни 0 10 0 10
4. ЕДА04 Савремене теорије организације 2 изборни 4 2 0 11
5. ЕДА05 Савремене теорије инвестирања 2 изборни 4 2 0 11
6. ЕДА06 Финансијски инжењеринг 2 изборни 4 2 0 12
7. ЕДА07 Управњање променама и конкурентска предност 2 изборни 4 2 0 12
8. ЕДА08 Научно истраживачки рад 2 2 обавезни 0 9 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 16 25 0 60
Друга година
9. ЕДА09 Глобално пословање 3 обавезни 4 1 0 9
10. ЕДА10 Квантитативне методе истраживања 3 обавезни 4 1 0 9
11. ЕДА11 Научно истраживачки рад 3 3 обавезни 0 10 0 10
12. ЕДА12 Интегрисане комуникације 4 изборни 4 2 0 11
13. ЕДА13 Управљање пословним процесима 4 изборни 4 2 0 11
14. ЕДА14 Маркетинг и односи с јавношћу 4 изборни 4 2 0 11
15. ЕДА15 Финансијско-рачуноводствена анализа 4 изборни 4 2 0 11
16. ЕДА16 Научно истраживачки рад 4 4 обавезни 0 9 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 16 25 0 60
Трећа година
17. ЕДА17 Докторска дисертација 1- Израда пројекта истраживања и пријава 5 обавезни 0 5 0 10
18. ЕДА18 Докторска дисертација 2- спровођење истраживања 5 обавезни 0 15 0 20
19. ЕДА19 Докторска дисертација 3- писање дисертације 6 обавезни 0 15 0 20
20. ЕДА20 Докторска дисертација 4- одбрана дисертације 6 обавезни 0 5 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 40 0 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 32 90 0 180

 

      Напомена:

 1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова
 2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама
 3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе
 4. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад
 5. Број бодова по години минимум 60
×
Language