Studijski programi (OAS, MAS, DAS)

DEPARTMAN ZA EKONOMSKE NAUKE

STUDIJSKI PROGRAM: POSLOVNA EKONOMIJA

Osnovne akademske studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvija, ispita, stručne prakse i završnog rada.

Osnovne akademske studije Poslovne ekonomije sastoje se iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. U nastavi se primjenjuju savremene metode, koje uključuju interaktivno učenje, učenje na daljinu, korišćenje savremenih računarskih programa, mentorsko vođenje, posjete naučno-istraživačkim i privrednim organizacijama. Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi, organiziraju predavanja gostujućih nastavnika i sl. Osnovne akademske studije ekonomije nude studentima široko obrazovanje iz raznih ekonomskih disciplina, neophodnih za sticanje potrebnih kompetencija. Pri definisanju strukture studijskog programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i brže se osposobe za aktivan rad u praksi.

Osnovne akademske studije Poslovne ekonomije imaju svrhu da studentima pruže sve elemente potrebne da kvalitetno obavljaju poslove srednjeg i višeg nivoa upravljanja u različitim organizacijama, razumijevanje i analizu finansijskih izvještaja te primjenu teorijskih znanja iz preduzetništva i poslovne ekonomije u praksi. Svrha realizacije studija ekonomije jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teorijskih i aplikativnih predmeta, od općeobrazovnih do usko-specijalističkih. Student po završetku osnovnih studija stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije probleme i riješava postavljene zadatke u savremenoj tranzicionoj ekonomiji primjenjujući nove ekonomske modele i iskorišćavajući potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija na najbolji način. Na taj način studije ekonomije obezbjeđuju sticanje znanja, vještina i kompetencija, koje su društveno opravdane i korisne.

Studije ekonomije omogućavaju uspješno obavljanje ekonomskih poslova u najširem spektru privrednih, naučnih, vladinih i nevladinih organizacija. Svrha osnovnih studija ekonomije je objedinjavanje aplikativnih i fundamentalnih znanja iz ekonomije, koja studentu omogućavaju zaposlenje u struci nakon završenih osnovnih studija ili nastavak obrazovanja na nivou master studija, u okviru iste ili neke od srodnih oblasti, na našem ili nekom drugom univerzitetu.

Studentima se pruža mogućnost da uključe svoje kreativne sposobnosti, razviju kritički pristup prema rezultatima rada i ovladaju različitim praktičnim vještinama, neophodnim za obavljanje profesije. Na taj način se ostvaruje osnovni cilj studijskog programa, koji se ogleda u obezbjeđivanju kvalitetnog obrazovnog procesa, tokom kog studenti stiču kompetencije i akademske vještine, neophodne za bavljenje ekonomskom profesijom ili za nastavak obrazovanja na višem nivou studija.

Ciljevi su jasno formulisani i preko ciljeva svakog predmeta, koji student pohađa. Ciljevi se realiziraju kroz izbalansiran odnos predavanja, praktične nastave, stručne prakse i samostalnog rada studenata.

Ciljevi osnovnih akademskih studija Poslovne ekonomije obuhvataju:

 • usmjeravanje studenta ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije;
 • sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru;
 • omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju;
 • stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i daju svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje;
 • sticanje znanja stranog (engleskog) jezika, koje omogućava lakše praćenje međunarodnih ekonomskih tokova kao i strane stručne i naučne literature i dalje usavršavanje u okviru različitih stručnih i naučnih programa, koji se izvode na engleskom jeziku;
 • sticanje teorijskih znanja iz različitih oblasti (statistika, matematika, informatika, mikroekonomija, makroekonomija, finansije, računovodstvo, bankarstvo, preduzetništvo, menadžment itd.), koja su neophodan preduslov za savlađivanje teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomije;
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za izbor ideje o pokretanju biznisa po principima tržišne ekonomije;
 • sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad i rukovođenje u poslovnim bankama;
 • razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima rada;
 • sticanje osnove za dalje obrazovanje na višim nivoima studija.

Savladavanjem studijskog programa ekonomije student, ovisno o odabranom usmjerenju, stiče predmetno-specifične kompetencije:

 • detaljno poznavanje i razumijevanje disciplina u okviru ekonomije,
 • rješavanje ekonomskih problema upotrebom naučnih i praktičnih metoda,
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti ekonomije i njihova primjena pri rješavanju konkretnih ekonomskih problema,
 • praćenje i primjena savremenih dostignuća u struci,
 • primjena stečenih znanja i ovladavanje novinama u struci kroz upotrebu inovacionih, informacionih i komunikacionih tehnologija.

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

 (osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani ekonomista

R.B. Šifra PREDMET SEM P V ESPB
PRVA GODINA
1 EOA01 Оsnоvi еkоnоmiје 1 2 3 6
2 EOA02 Маtеmаtikа 1 1 2 3 7
3 EOA03 Sociologija 1 2 2 6
4 EOA04 Еnglеski јеzik 1 1 2 0 4
5 EOA05 Osnovi informatike 1 2 2 6
6 EOA06 Stаtistikа 2 2 3 7
7 EOA07 Оsnоvi mеnаdžmеntа 2 2 2 6
8 EOA08 Еnglеski јеzik 2 2 2 0 4
9 EOA09 Мikrоеkоnоmiја 2 3 2 6
10 EOA10 Kultura govora 2 2 2 6
11 EOA11 Stručnа prаksа 2 0 0 2
DRUGA GODINA
11 ЕОА12 Маkrоеkоnоmiја 3 2 2 6
12 ЕОА13 Оsnоvi mаrkеtingа 3 2 2 6
13 ЕОА14 Finansijsko računovodstvo 3 3 3 7
14 ЕОА15 Еnglеski јеzik 3 3 2 0 4
15 IB1 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 1 3 2 2 6
16 ЕОА18 Kvаntitаtivnе mеtоdе 4 2 2 6
17 ЕОА19 Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо 4 3 3 7
18 ЕОА20 Еnglеski јеzik 4 4 2 0 4
19 ЕОА21 Istraživanje tržišta 4 2 2 6
20 IB2 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 2 4 2 2 6
22 ЕОА24 Stručna praksa 2 4 0 0 2
TREĆA GODINA
23 EOA25 Poslovni informacioni sistemi 5 2 2 6
24 EOA26 Strategijski menadžment 5 2 2 6
25 EOA27 Organizacija preduzeća 5 2 2 6
26 IB3 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 3 5 2 2 6
27 EOA30 Menadžment ljudskih resursa 5 2 2 6
28 EOA31 Finansijski menadžment 6 3 3 8
29 EOA32 Bankarski menadžment 6 3 3 8
30 IB4 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 4 6 2 2 6
31 IB5 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 5 6 2 2 6
32 EOA37 Stručnа prаksа 3 6 0 0 2
ČETVRTA GODINA
33 EOA38 Prеduzеtništvо 7 2 2 6
34 IB6 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 6 7 2 2 6
35 IB7 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 7 7 2 2 6
36 EOA43 Uprаvlјаnjе invеsticiјаmа 7 3 2 6
37 EOA44 Računovodstven informacioni sistem 7 2 2 6
38 EOA45 Projektni menadžment 8 3 3 8
39 EOA46 Меnаdžmеnt mаlih i srеdnjih prеduzеćа 8 3 2 7
40 EOA47 Menadžment kvaliteta 8 2 2 6
39 IB8 Prеdmеt izbоrnоg blоkа 8 8 2 3 6
40 EOA50 Zаvršni rаd 8 0 0 3

Predmeti izbornih blokova:

R.B. Naziv S P V ESPB
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1 Menadžment životne sredine 3 2 2 6
Komunikologija 3 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 Poslovno pravo 4 2 2 6
Оpšta psihоlоgiја 2 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 Sigurnost veb aplikacija 5 2 2 6
Monetarne finansije 5 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 Odnosi sa javnošću 6 2 2 6
Akademsko pisanje 6 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 Interkulturalno razumevanje i komunikacija 6 2 2 6
Javne finansije 6 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 Elektronsko poslovanje 7 2 2 6
Radno pravo 7 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 Berza i berzansko poslovanje 7 2 2 6
Osnovi psihologije rada 7 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima 8 2 2 6
Poresko pravo 8 2 2 6

 

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA INFORMATIKA

Studijski program Poslovna informatika pripada polju društveno-humanističkih nauka i daje stručni naziv diplomirani poslovni informatičar – dipl. posl. inform. Studije se izvode u toku četiri školske godine, odnosno osam semestara, a ukupan obim studija je 240 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, stručne prakse i završnog rada.

Svrha studijskog programa Poslovna informatika jeste obrazovanje studenata iz oblasti primjenjene informatike i poslovne ekonomije, koje obezbeđuje sticanje teorijskih i praktičnih znanja o primjeni savremenih informatičkih koncepata u oblastima računovodstva, finansija, bankarstva, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, inovacija, kao i drugih brojnih oblasti u skladu s potrebama privrede, odnosno društva.

Studijski program ima jasne i prepoznatljive svrhe i društvene uloge:

 • obrazovanje poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima razvoja softvera i učestvovati u procesu dizajniranja, razvoja, testiranja i implementacije softverskih rješenja;
 • obrazovanje poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima konsultanta za poslovna softverska rješenja i koji će učestvovati u izboru i uvođenju, modifikaciji i administraciji poslovnih softverskih rješenja u kompanijama i javnim institucijama;
 • obrazovanje poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima sistem analitičara i učestvovati u procesu analize, dizajna i revizije poslovnih procesa u cilju unapređenja i modernizacije poslovanja u kompanijama i javnim institucijama;
 • obrazovanje poslovnog informatičara koji će raditi na poslovima podrške menadžmentu u procesu odlučivanja korišćenjem modernih sistema za poslovnu analitiku;
 • obrazovanje poslovnog informatičara koji će biti sposobni za samostalan nastup na tržištu – preduzetnik u području informacionih tehnologija.

Cilj studijskog programa jeste da student stekne sposobnost za kreativnu primjenu najnovijih tehnika računarstva i informatike u ekonomskim oblastima. Osim toga, cilj ovog programa je stvaranje diplomiranog poslovnog informatičara koji će biti sposoban i uspješan u primjeni stečenih znanja i vještina u oblasti informacionih tehnologija, programiranja i projektovanja i veb dizajna. Biće osposobljen za kreativno rješavanje problema, donošenje i sprovođenje odluka u različitim oblastima poslovanja u najširem smislu riječi, kroz primjenu poslovne informatike.

Ciljevi studijskog programa obuhvataju:

 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima razvoja softverskih rešenja od istraživanja tržišta preko dizajniranja, razvoja i testiranja do implementacije softverskih rješenja;
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima menadžera IT projekata;
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima konsultanta za poslovna softverska rješenja (integrisane informacione sisteme – ERP);
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima poslovnog analitičara i analitičara poslovnih podataka;
 • osposobljavanje studenta za praktičan rad na poslovima sistem analitičara;
 • osposobljavanje studenta za samostalan nastup na tržištu – IT preduzetništvo;
 • razvijanje svijesti studenta o neophodnosti permanentnog obrazovanja, razvoja društva u cjelini;
 • obezbjeđivanje akademskog obrazovanja koje izlazi iz usko stručnog okvira i razvijanje svijesti o vrijednostima savremenog društva.

Ciljevi studijskog programa ekonomije su usklađeni sa misijom, osnovnim zadacima i ciljevima Departmana za ekonomske nauke, Univerziteta u Novom Pazaru.

Savladavanjem  studijskog programa  student  stiče  opšte  i  predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne, naučne i umjetničke djelatnosti.

Savladavanjem Studijskog programa student stiče sljedeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost praćenja i primjenjivanja savremenih IT kretanja i dostignuća;
 • sposobnost know-how poslovnog (preduzetničkog) razmišljanja;
 • sposobnost komunikacije na profesionalnom nivou;
 • sposobnost timskog rada;
 • sposobnost za profesionalno napredovanje;
 • sposobnost prezentovanja rezultata svog rada;
 • sposobnost poštovanja profesionalne etike.

Savladavanjem Studijskog programa student stiče sljedeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • poznavanje procesa razvoja softvera i informacionih sistema;
 • poznavanje i korišćenje postojećih komercijalnih i besplatnih softverskih rješenja za podršku različitim oblastima poslovanja;
 • poznavanje i korišćenje sistema za upravljanje bazama podataka;
 • sposobnost upravljanja IT projektima;
 • sposobnost realizacije IT poslovnih ideja, od kreiranja i njihovog tržišnog testiranja pa do njihove implementacije;
 • sposobnost rješavanja problema iz oblasti poslovne ekonomije: preduzetništva, menadžmenta, marketinga, istraživanja tržišta;
 • sposobnost za uspješan nastavak školovanja na master akademskim studijama poslovne informatike i srodnih oblasti.

 

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA INFORMATIKA

 (osnovne akademske studije – 240 ESPB)

Zvanje: Diplomirani poslovni informatičar

 

 

R.B. Šifra PREDMET SEM P V ESPB
 

PRVA GODINA

 

1. Osnovi ekonomije 1 2 3 6
2. Matematika 1 1 2 3 7
3. Strukture podataka i algoritmi 1 2 2 6
4. Engleski jezik 1 1 2 0 4
5. Osnovi informatike 1 2 2 6
6. Statistika 2 2 3 7
7. Osnovi menadžmenta 2 2 2 6
8. Engleski jezik 2 2 2 0 4
9. Osnovi računarske tehnike 2 2 2 6
10. Uvod u programiranje 2 2 2 6
11.   Stručna praksa 2 0 0 2
   

DRUGA GODINA

 

12. Baze podataka 3 2 3 7
13. Osnovi marketinga 3 2 2 6
14. Finansijsko računovodstvo 3 3 4 7
15. Engleski jezik 3 3 2 0 4
16. Predmet izbornog bloka 1 3 6
17. Projektni menadžment 4 3 3 8
18. Upravljačko računovodstvo 4 2 4 7
19. Engleski jezik 4 4 2 0 4
20. Uvod u informacione sisteme 4 2 2 6
21. Predmet izbornog bloka 2 4 2 6
22. Stručna praksa 4 0 0 2

 

 

 

 

TREĆA GODINA

 

23. Poslovni informacioni sistemi 5 2 2 6
24. Elektronsko poslovanje 5 2 2 6
25. Organizacija preduzeća 5 2 2 6
26. Predmet izbornog bloka 3 5 6
27. Menadžment ljudskih resursa 5 2 2 6
28. Finansijski menadžment 6 3 3 8
29. Objektno orijentisano programiranje 1 6 2 3 7
30. Bankarski menadžment 6 3 3 8
31. Predmet izbornog bloka 4 6 6
32. Stručna praksa 6 2
 

ČETVRTA GODINA

 

33. Preduzetništvo 7 2 2 6
34. Predmet izbornog bloka 5 7 6
35. Objektno orijentisano programiranje 2 7 2 2 6
36. Upravljanje investicijama 7 2 2 6
37. Računovodstveni informacioni sistemi 7 2 2 6
38. Primene informaciono-komunikacionih tehnologija 8 3 3 7
39. Predmet izbornog bloka 6 8 6
40. Predmet izbornog bloka 7 8 6
41. Predmet izbornog bloka 8 8 7
42. Zаvršni rаd 8 0 0 3

 

Predmeti izbornih blokova:

 

R.B. Naziv S P V ESPB
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 1 Strategijski menadžment 3 2 2 6
Komunikologija 3 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 2 Operativni sistemi 4 2 2 6
Akademsko pisanje 4 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 3 Monetarne finansije 5 2 2 6
Internet programiranje 5 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 4 Javne finasije 6 2 2 6
Veb dizajn 6 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 5 Berza i berzansko poslovanje 7 2 2 6
Interakcija čovek računar 7 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 6 Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima 8 2 3 6
Poresko pravo 8 2 3 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 7 Teorija informacija 8 2 2 6
Menadžment kvaliteta 8 2 2 6
Prеdmеti izbоrnоg blоkа 8 Menadžment malih i srednjih preduzeća 8 3 2 7
Softversko inženjerstvo 8 3 2 7

 

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

(master akademske studije – 60 ESPB)

Zvanje: Master ekonomista

Studijski program master akademskih studija ekonomije sadrži sve elemente utvrđene zakonom. Studije se izvode u toku jedne školske godine, odnosno dva semestra, a ukupan obim studija je 60 ESPB. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave, studijskog istraživačkog rada, samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, završnog master rada.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbjeđuju neophodna znanja i vještine za sticanje odgovarajućeg akademskog zvanja. Nastava pojedinačnih predmeta se izvodi u toku jednog semestra.

Na ovaj studijski program se mogu upisati kandidati koji su prethodno ostvarili 240 ESPB na osnovnim akademskim studijama. Uslovi za upis na studijski program su jasno definisani i dostupni javnosti.

Na studijskom programu se primjenjuju savremene metode nastave (interaktivna nastava, podsticanje na kritičko razmišljanje, metod studija slučaja i sl.). Nastavnici i saradnici koriste pozitivna iskustva srodnih studijskih programa u nastavi i sl.

Studije se sastoje od tri obavezna predmeta, dva izborna bloka, studijskog istraživačkog rada i završnog master rada.

Pri definisanju strukture studijskog programa vršene su konsultacije sa budućim poslodavcima i njihove potrebe su uzete u obzir, kao i želje studenata da steknu osnovno znanje i brže se osposobe za aktivan rad u praksi.

Master akademske studije se završavaju izradom i odabranom završnog kojom student pokazuje samostalnost i kreativnost u primjeni teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti ekonomije.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju Master ekonomista. Studijski program master akademskih studija Ekonomija je koncipiran tako da obezbjeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Diplomirani stručnjaci stiču odgovarajuće kompetencije i kvalifikacije za obavljanje složenih poslova rukovođenja na različitim nivoima odlučivanja u privrednim organizacijama, u javnom sektoru i dr. Istovremeno, diplomirani masteri stiču znanja neophodna za nastavak školovanja na doktorskim studijama.

Studijski program studentima master akademskih studija pruža odabrana i na savremen način predstavljena znanja iz domena ekonomije. Svrha studijskog programa master akademskih studija ekonomije je, u potpunosti, u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima, koje ima Univerzitet u Novom Pazaru, kao i Departman za ekonomske nauke pomenutog univerziteta, na kome se program izvodi. Studijski program je fleksibilan i ostvaruje se u saradnji sa drugim studijskim programima na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih vještina iz oblasti ekonomije, uključuje razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji posjeduje dovoljno produbljenog znanja iz opšte ekonomije i posebnih oblasti ekonomije koje su obuhvaćene ovim studijskim programom.

Cilj studijskog programa je također i obrazovanje stručnjaka u domenu timskog rada, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i izlaganje svojih rezultata stručnoj i široj javnosti

Ciljevi studijskog programa obuhvataju:

– Usmjeravanje studija ka sticanju znanja i vještina potrebnih za profesionalno obavljanje poslova iz oblasti ekonomije

– Sticanje znanja i vještina na osnovu kojih će svršeni studenti biti osposobljeni za rad na odgovarajućim mjestima u javnom ili privatnom sektoru

– Omogućavanje studentima da prošire svoja znanja po sopstvenom izboru i da se na taj način uže specijalizuju

– Stručno osposobljava studenta da aktivno učestvuje u procesima ekonomske tranzicije i da svoj doprinos ekonomskom razvoju zemlje kroz primjenu stečenih znanja iz oblasti preduzetničke ekonomije i drugih oblasti zastupljenih na ovom programu

– Sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz niza različitih područja, kojima se bavi ekonomija i srodne nauke, čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija i akademskih vještina za razumijevanje i rješavanje različitih ekonomskih i drugih problema;

– Sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina iz oblasti ekonomije (kroz različite vidove nastave i studijskog istraživačkog rada), čime se obezbjeđuje postizanje kompetencija i akademskih vještina neophodnih za uspješan rad u spomenutim oblastima;

– Razvoj sposobnosti za rad u različitim vrstama ekipa ili timova (kroz zajedničke zadatke, nastavu i projekte grupa studenata), razvoj kreativnih sposobnosti i kritičkog odnosa prema rezultatima radama;

– Sticanje osnove za dalje obrazovanje na doktorskim studijama.

Svaki student, koji završi studijski program master akademskih studija ekonomije, stiče opšte sposobnosti koje obuhvataju:

 •   sposobnosti kritičnog mišljenja
 •   sposobnosti analize problema, sinteze rješenja i predviđanja ponašanja odabranog rešenja.
 •   sposobnosti da rješavaju realne probleme iz prakse
 •   sposobnosti da nastave školovanje ukoliko se zato opredijele
R.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON SIR
Prva godina
1 EMA01 Strategija rasta i razvoja preduzeća 1 NS O 2 2 0 2 0 9
2 EMA02 Međunarodno poslovanje 1 NS O 2 2 0 2 0 9
3 EMA03 Upravljanje organizacionim promenama 1 NS O 2 2 0 0 0 8
4 EMAIB1 Predmet izbornog bloka 1 1 SA I 2 2 0 0 0 9
5 EMAIB2 Predmet izbornog bloka 2 2 SA I 2 2 0 0 0 9
6 EMA08 Studijski istraživački rad 2 SA O 0 0 0 16 0 6
7 EMA09 Završni rad 2 SA O 0 0 0 0 0 10
Ukupno časova (predavanja + vežbe,DON,SIR,ostali časovi) i bodovi na godini 150 150 300 0 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600

Lista izbornih predmeta

Red.br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar ESPB
1 EMA04 Brend menadžment 1 9
2 EMA05 Međunarodni menadžment ljudskih resursa 1 9
3 EMA06 Ponašanje potrošača 2 9
4 EMA07 Poslovno pregovaranje 2 9
Ukupno ESPB 18

STUDIJSKI PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

 (Doktorske akademske studije – 180 ESPB)

Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1. ЕДА01 Савремени трендови у предузетништву 1 обавезни 4 0 0 8
2. ЕДА02 Методологија научног рада 1 обавезни 4 2 0 9
3. ЕДА03 Научно истраживачки рад 1 1 обавезни 0 10 0 10
4. ЕДА04 Савремене теорије организације 2 изборни 4 2 0 11
5. ЕДА05 Савремене теорије инвестирања 2 изборни 4 2 0 11
6. ЕДА06 Финансијски инжењеринг 2 изборни 4 2 0 12
7. ЕДА07 Управњање променама и конкурентска предност 2 изборни 4 2 0 12
8. ЕДА08 Научно истраживачки рад 2 2 обавезни 0 9 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 16 25 0 60
Друга година
9. ЕДА09 Глобално пословање 3 обавезни 4 1 0 9
10. ЕДА10 Квантитативне методе истраживања 3 обавезни 4 1 0 9
11. ЕДА11 Научно истраживачки рад 3 3 обавезни 0 10 0 10
12. ЕДА12 Интегрисане комуникације 4 изборни 4 2 0 11
13. ЕДА13 Управљање пословним процесима 4 изборни 4 2 0 11
14. ЕДА14 Маркетинг и односи с јавношћу 4 изборни 4 2 0 11
15. ЕДА15 Финансијско-рачуноводствена анализа 4 изборни 4 2 0 11
16. ЕДА16 Научно истраживачки рад 4 4 обавезни 0 9 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 16 25 0 60
Трећа година
17. ЕДА17 Докторска дисертација 1- Израда пројекта истраживања и пријава 5 обавезни 0 5 0 10
18. ЕДА18 Докторска дисертација 2- спровођење истраживања 5 обавезни 0 15 0 20
19. ЕДА19 Докторска дисертација 3- писање дисертације 6 обавезни 0 15 0 20
20. ЕДА20 Докторска дисертација 4- одбрана дисертације 6 обавезни 0 5 0 10
Укупно часова активне наставе и бодова на години 0 40 0 60
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 32 90 0 180

 

      Напомена:

 1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова
 2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама
 3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе
 4. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад
 5. Број бодова по години минимум 60
×
Language