Predsjednik

prof. dr. Elma Elfić-Zukorlić,

Predsjednik

Phone: + 381 (0)20 316 634

Fax: + 381 (0)20 337 322

E-mail: predsednik@uninp.edu.rs

CV

Nadležnost generalnog menadžera

Generalni menadžer Univerziteta:

 • Rukovodi radom stručnih službi (kancelarija) Univerziteta,
 • Koordinira finansijsko-poslovnu djelatnost Univerziteta,
 • Predlaže osnove poslovne politike,
 • Predlaže godišnji finansijski i razvojni plan Univerziteta,
 • Stara se o realizaciji finansijskog plana Univerziteta,
 • Odlučuje o korišćenju sredstava Univerziteta, u granicama ovlašćenja,
 • Vodi brigu o ekonomskoj uravnoteženosti kadrovske politike Univerziteta,
 • Stara se o studentskom standardu na Univerzitetu,
 • Uspostavlјa  poslovnu  saradnju  sa  drugim  ustanovama  uz  saglasnost Rektora i Predsjednika Univerziteta,
 • Podnosi Savjetu, Rektoru i Predsjedniku Univerziteta godišnji izvještaj o svom radu i rezultatima poslovanja Univerziteta;
 • Preduzima sve potrebne aktivnosti od finansijskog i razvojnog značaja za Univerzitet.  

Prema članu 27. Statuta Univerziteta nadlježnosti predsjednika Univerziteta su da:

 • Koordinira radom organa Univerziteta: Zadužbinskog savjeta, Savjeta Univerziteta, Senata Univerziteta i rektora Univerziteta;
 • Organizuje vršenje nadzora nad radom organa, ustanova i službi Univerziteta u skladu sa Statutom;
 • U cilјu efikasnijeg obavlјanja svoje funkcije predsjednik Univerziteta može zatražiti izvještaje o radu i prisustvovati sjednicama organa Univerziteta, davati mišlјenja, sugestije i preporuke;
 • Daje saglasnost na odluke organa Univerziteta koje se odnose na organizaciju rada, osnivanje novih departmana i drugih visokoškolskih jedinica, centara, instituta, katedri, organa i tijela u okviru Univerziteta; Daje saglasnost na raspodjelu finansijskih sredstava u okviru Univerziteta;
 • Daje saglasnost na sklapanje ugovora i sporazuma o naučno-poslovnoj saradnji Univerziteta sa domaćim i stranim visokoškolskim i drugim ustanovama, organima i organizacijama;
 • Daje saglasnost na kadrovsku politiku i ugovore o zaposlenju i angažovanju nastavnika i saradnika, kao i drugog nastavnog i nenastavnog osoblјa na Univerzitetu;
 • Daje saglasnost na izbor rektora i drugih rukovodećih organa na Univerzitetu.
 • Zadržava od izvršenja odluke i druge akte organa Univerziteta za koje smatra da su nezakonite i necjelishodne i pokreće inicijativu kod nadlježnih organa za ispitivanje njihove svrsishodnosti, ustavnosti i zakonitosti, ako to već nije učinio rektor Univerziteta u okviru svojih ovlašćenja,
 • Obavlјa i druge poslove od značaja za Univerzitet u skladu sa Statutom.
×
Language