Vijesti
Placeholder
Novo udžbeničko izdanje departmana za pravne nauke
Udžbenik „Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr Sefera Međedovića  je sintetizovani materijal oblasti autorskog i srodnih prava koji predstavlja trud autora da zakonska rešenja prikaže uz pomoć pravne teorije i bogate sudske prakse. Materija udžbenika je podjeljena u jedanaest celina. U opštem delu autor se najpre osvrnuo na pojam intelektualne svojine i autorskog pra­va, [...]
Placeholder
Održana promocja udžbenika „Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr. Sefera Međedovića
Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u utorak, 19. 03. 2014. g., održana je promocija udžbenika „Autorsko pravo i srodna prava“ autora prof. dr. Sefera Međedovića. Na promociji su o novom udžbeničkom izdanju Departmana za pravne nauke govorili su rukovodilac Departmana, dr. Aleksandar Ivanović, prof. dr. Šefket Krvić, prof. dr. Radomor Čolaković, saradnik u nastavi, [...]
Placeholder
Panel diskusija
Panel diskusija Obrazovanje u integrisanoj Evropi na IUNP Panel discussion Education in an integrated Europe at the IUNP Time table-raspored
Placeholder
Time table-raspored
Location/Mjesto:                   Multimedia Room Chair/Predsjedavajući:        Prof. Suad Bećirović   Time/Vrijeme Topic/Tema Presenter/Izlagač 10:30-10:45 Welcome and Opening Address/ Pozdravno obraćanje Prof. dr Suad Bećirović 10:45-11:15 The European education systems and the challenges for Universities, professors and students of your region to be integrated into the European scene (Evropski obrazovni sistemi i izazovi za univerzitete, profesore [...]
Placeholder
Panel discussion Education in an integrated Europe at the IUNP
The International University of Novi Pazar convenes a panel entitled Education in an integrated Europe to be held at the University. This panel aims to initiate a discussion of the current conceptualization of education in an integrated Europe and the reflections of this conceptualization in various discourses in / on education in an integrated Europe. [...]
Placeholder
Panel diskusija Obrazovanje u integrisanoj Evropi na IUNP
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru saziva međunarodni panel pod nazivom: Obrazovanje u integrisanoj Evropi. Panel ima za cilj da inicira istraživanje trenutne konceptualizacije obrazovanja u integrisanoj Evropi i odraze ove konceptualizacije u različitim diskursima u / o obrazovanju u integrisanoj Evropi: nacionalne nasuprot međunarodnim, institucionaliziranim, konceptualizacije u medijima, kao i u lokalnim i individualnim diskursima [...]
×
Language