Departman za računarske nauke dodijelio certifikate, promovirao časopis, seminar i konferenciju

 U srijedu, 25.02.2015. godine na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je svečana dodjela ORACLE certifikata i promocija časopisa UNITE, seminara i konferencije u realizaciji Departmana za računarske nauke. 

Na samom početku prisutne je pozdravio rukovodilac Depatmana za računarske nauke, doc. dr. Muzafer Saračević. Zatim su dodijeljeni certifikati studentima i polaznicima druge generacije Oracle akademije za SQL i Java programiranje. Sertifikate su studentima uručili rektor, prof. dr. Suad Bećirović, i prof. dr. Ćamil Sukić. O kursevima i prednostima Oracle akademije ali i o novom kursu, “Napredno programiranje u Javi”, govorili su ovlašćeni instruktori, doc.dr Muzafer Saračević i dipl.ing. Fadil Novalić. ORACLE је vоdеćа kоmpаniја kоја pоkrivа sеrvisе bаzа pоdаtаkа i infоrmаciоnih sistеmа, kао i Java prоgrаmskih rjеšеnjа. Kоmpаniја оstvаruје i surаdnju sа еdukаtivnim ustаnоvаmа u svijеtu, оbеzbjеđuјući pri tоm sоpstvеnе rеsursе, а svе u cilјu еdukоvаnjа mlаdih stručnjаkа iz оblаsti ICT-a. Oracle Akademija podržava preko 3.000 edukativnih institucija u 60 zemalja. Univerzitet u Novom Pazaru је оd 2008. gоdinе člаn ORACLE Аkаdеmiје u оkviru prоgrаmа Introduction to Computer Science.

Zatim je održana promocija drugog broja časopisa UNITE: University Journal of Information Technology and Economics. O časopisu je govorio glavni urednik, prof. dr Suad Becirović, a kratak pregled radova iznio je prof. dr Šemsudin Plojović. Na promociji je istaknuto da je časopis UNITE multidisciplinarni i međunarodni, pokriva sve teme iz oblasti informacionih tehnologija i ekonomije. Ovaj časopis publikuje radove iz oblasti prirodnih i ekonomskih nauka. Naučni odbor čine eminentni profesori iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hergecovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Norveške.

“Podrška izradi i primjeni multimedijalnih sadržaja u nastavi TIO” naziv je programa koji je predstavljen prisutnima, a koji je akreditovan od strane Zаvоda zа  unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа,  Cеntаr zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju, Rеpublikа Srbiја. Cilj seminara je jačanje profesionalnih kapaciteta i kreativnih sposobnosti nastavnika u upotrebi različitih nastavnih metoda i oblika rada, kao i unapređenje sposobnosti nastavnika u jačanju motivacije kod učenika. Razvijanje sposobnosti kod nastavnika da odluče kada je i u kojim situacijama i za koje nastavne sadržaje svrsishodno koristiti multimedijalne materijale. Savladavanje osnova upotrebe softvera za obradu multimedijalnih sadržaja. Osposobiti nastavnike da samostalno izrade jednostavan multimedijalni materijal koji će svojom formom (izgledom i sadržajem) biti adekvatan uzrastu i interesovanju učenika, koji će ostvarivati nastavne ciljeve, odgovarati nastavnom planu i programu i biti kompatibilan sadržaju udžbenika. Upoznavanje nastavnika sa načinima distribucije elektronskog materijala za nastavu.

Na kraju, rukovodilac Departmana za pedagoško-psihološke nauke najavio je  konferenciju “Pedagoški razvoj individue u eri Informacionih tehnologija” u realizaciji Departmana za pedagoško-psihološke nauke i Departmana za računarske nauke. Konferencija ima za cilj da predstavi, istraži i nagovijesti optimalno najprihvatljivije pedagoške pristupe kvalitetnom, a istodobno i savremenom razvoju ličnosti u eri najnovijih informacionih tehnologija. Ideja organizovanja konferencije je da okupi različite perspektive i potakne debatu o dilemi u kom smjeru treba da idu savremeni odgoj i obrazovanje, te da li školski sistem i moderna škola vode dovoljno računa o njihovoj izbalansiranoj zastupljenosti u vaspitno-obrazovnom sistemu u digitalnom dobu. Konferencija će se održati 25. aprila 2015. godine.

 

Leave a comment

×
Language