Simulacija uviđaja na Izdvojenim visokoškolskim jedinicama u Pančevu i Subotici

Studenti III godine Departmana za pravne nauke, smera Pravo unutrašnjih poslova i studenti IV godine smera Opšte pravo na Izdvojenim visokoškolskim jeidnicama u Pančevu i Subotici su u okviru predmeta Kriminalistička tehnika i predmeta Osnovi forenzike pod mentorstvom doc. dr Envera Međedovića, predmetnog nastavnika i doc. dr Aleksandra R. Ivanovića, rukovodioca Departmana, izvršili vežbu simulacije uviđaja.

Studenti su najpre od strane profesora upoznati sa teorijskim delom registracije i idenifikacije lica na osnovu crteža papilarnih linija, kao i sa opremom za vršenje uviđaja, a zatim su pristupili vršenju simulacije uviđaja u slučaju višestrukog ubistva izvršenog vatrenim oružjem.

Vežba je imala za cilj da studenti primenom stečenog znanja iz navednih predmeta otkriju, izazovu, obeleže, fiksiraju (fotografski, putem skice i zapisnički) i upakuju tragove krivičnog dela na licu mesta, a zatim, da na osnovu  utvrđenog činjeničnog stanja izrade najverovatnije verzije datog kriminalnog događaja i daju predloge za dalji pravac kriminalističke procedure.

 

 

Leave a comment

×
Language